Jernbanedebatt og lederskifte i Jordvern Vestfold


Publisert: 28.03.2019

Jordvern Vestfold har avholdt sitt årsmøte. Det ble innledet med faginnslag, kommentarer og påfølgende frisk debatt om jordvern og InterCity gjennom Sandefjord og Larvik. Bevar Grønne Færder fikk årets jordvernpris og Hans Huseby overtok lederklubba etter Dag N. Kristoffersen.


Kommunedelplanene for ny InterCity mellom Stokke og Larvik behandles i disse dager. Det er i den prosessen endelig korridor skal velges og føringer for kompenserende tiltak for matjorda legges. På strekningen Nykirke – Barkåker sa kommunedelplanen at potensialet for matproduksjon skulle opprettholdes. Tilsvarende føring er ikke med i forslagene mellom Stokke og Larvik. -Siden det fortsatt er mulig å påvirke både Bane NOR og kommunene velger
vi å bruke faginnslaget før årsmøtet på dette tema, fortalte Arne Nøkland, nestleder i Jordvern Vestfold og den som ledet første del av årsmøtet.

Hans Jørgen Bihli fra Bane NOR Jordvern Vestfold årsmøte 2019

Hans Jørge Bihli er planleggingsleder for InterCity på strekningen mellom Stokke og Larvik. Han fortalte om bakgrunnen for at Bane NOR har anbefalt korridorene Torp Vest inn mot Sandefjord og Stålaker Øst videre mot Larvik. Han kommenterte også mulige avbøtende og kompenserende tiltak for å spare matjorda og viste hvordan man for eksempel ved å legge banen litt høyere inn mot Torp kan redusere arealbeslaget mye fordi skjæringene tar
mye areal. Han var forsiktig med å love noe om etterbruken av dagens bane, men viste til et pionérprosjekt i Stange hvor de ser nettopp på dette.

 

Bjørn Ole Gleditsch ordfører i Sandefjord kommune Jordvern Vestfold årsmøte 2019

Det er formelt sett kommunene som behandler og vedtar kommunedelplanene. Ordfører Bjørn Ole Gledtitsch (H) orienterte om dialogen Sandefjord kommune nå har med Bane NOR og hvilke foreløpige vurderinger som har gjort at Sandefjord foreløpig vurderer Torp Vest via Storås som det beste alternativet. – Hvis vi mener noe seriøst med en plussvisjon for matjorda i Vestfold og at jordvern er viktig må vi se på den gamle traséen og tilbakeføre
den til matjord der det er hensiktsmessig, mente Gleditsch.

 

Hilde Bøkestad kommunalsjef for Areal og Teknikk i Larvik kommune Jordvern Vestfold årsmøte 2019

Det var Hilde Bøkestad, kommunalsjef for areal og teknikk som kommenterte fra Larvik kommune. En fullsatt sal fulgte nøye med. Bøkestad viste til bestemmelser i både kommuneplanen og i Regional Plan for Bærekraftig arealpolitikk i Vestfold som hun forventet at Bane NOR følger. Kommunestyret i Larvik hadde påpekt ovenfor Bane NOR at de må bli mer nøyaktige med bruk av begrepet “dyrkbar jord” der jernbanen
krysser skog med slike ressurser,  at de forventer at Bane NOR legger fram gode løsninger for arrondering av berørte landbrukseiendommer for å opprettholde potensialet for matproduksjon og at det må legges inn rekkefølgekrav for å sikre at matjord som blir berørt flyttes med tanke på å opprettholde matproduksjonen og for å sikre en fornuftig etterbruk av eksisterende jernbanespor.

 

Spørsmål og debatt Jordvern Vestfold årsmøte 2019

Arne Nøkland måtte lede den påfølgende debatten med stø hånd, for det var stort engasjement og mange spørsmål og kommentarer fra salen. Kommunene likte ikke å høre at kommunedelplanen for InterCity gjennom Horten var mer ambisiøs når det gjelder å ivareta matjorda enn forslagene til kommunedelplaner som nå har vært på høring i Sandefjord og Larvik. 

 

Kulturelt innslag v Nøtterøys Bob Dylan Jordvern Vestfold årsmøte 2019

Det er ikke ofte vi har kulturelle innslag på våre årsmøter, men i år passet det veldig bra at Nøtterøys egen Bob Dylan, Tore Aarholt fikk fremføre protestsangen sin “Bevar Grønne Nøtterøy”. Her kan du se en tidligere fremføring av sangen

 

Bevar Grønne Færder fikk Årets Jordvernpris 2019 Jordvern Vestfold årsmøte 2019

Det er nemlig blitt en fin tradisjon at Jordvern Vestfold deler ut Årets Jordvernpris på sitt årsmøte. I år var det ingen tvil om hvem som skulle få prisen. Aksjonsgruppa Bevar Grønne Færder (vi kjenner de som Bevar Grønne Nøtterøy) har skapt en stort engasjement for jordvern rundt Borgheim. Aksjonsgruppa ble dannet i forbindelse med utbyggingsplanene på Borgheim Vest i 2011. Etter å ha levert inn over 2000 underskrifter og
arrangert mange folkemøter fikk de den gang stoppet planene. I fjor og i vinter har de jobbet for å snu det politiske flertallet slik at jordene på Borgheim Syd ikke skal bygges ned. Det har de også klart selv om disse arealene har ligget i kommunplanens arealdel siden 2003. Imponerende innsats og viktig inspirasjon for andre jordvenner!

 

Vinnerne av Årets Jordvernpris i Vestfold er intervjuet i Tønsbergs Blad

 

På bildet over ser vi vinnerne av årets jordvernpris representert ved f.v. Bjørg Hauer, Aud Christensen og Elisabeth Von Krogh omkranset av Dag N. Kristoffersen og Arne Nøkland fra Jordvern Vestfold.

 

Årsmøtedeltakere Jordvern Vestfold årsmøte 2019

Selve årsmøtet startet opp etter en kaffepause og Gjennestads hjemmebakte kringle. Det forløp uten nevneverdig dramatikk…

 

Lederskifte Dag N Kristoffersen ga lederklubba videre til Hans Huseby2 Jordvern Vestfold årsmøte 2019

…men Dag N. Kristoffersen har på bildet over akkurat gitt lederklubba videre til Hans Huseby fra Sandefjord, som dermed skal lede Jordvern Vestfold det neste året. Arne Nøkland (i bakgrunn) fortsetter som nestleder. Kristen Skoli og Aage Irgens Høeg gikk ut av styret etter mange års god innsats.