Jordverngruppa møtte bonde- og miljøorganisasjoner


Publisert: 17.10.2007

17.10.07. Den 19. september var ulike miljøorganisasjoner invitert sammen med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukerlag til et møte med jordverngruppa som er oppnevnt av Landbruks- og mat-departementet. Jordverngruppa som er ledet av Jon Ola Syrstad er bedt om å vurdere virkemidlene for å styrke jordvernet. Fra Jordvernforeningen i Vestfold møtte Olav Nordheim. Han slo fast at dagens virkemidler ikke fungerer godt nok, og la fram flere forslag til nye virkemidler.

Referat 19.09.07-organisasjoner.doc


Nordheim sa at lovverket langt på veg er bra, men det gis dispensasjoner og utøves skjønn i jordvernets disfavør. – Alt for ofte er det andre formål som går foran. Enten må en skifte ut politikerne, ellers må virkemidlene/lovverket strammes inn, sa Nordheim.
 
På vegne av Jordvernforeningen i Vestfold la Nordheim fram følgende forslag til nye virkemidler:
· Jordvernvirkemidlene må bygges på fakta. Derfor er statistikk svært viktig. Det er for dårlig rapportering. Vanskelig å finne riktig statistikk. Dessuten bør omdisponering av matjord på gårdsbruka også inngå i statistikkgrunnlaget.
· Sikring av matjorda fra flom og ras er også jordvern.
· Husk også gjengroing av arealer.
· Arealer blir lagt brakk med hensikt sånn at jorda omdisponeres av seg sjøl etter noen år. Strider mot Jordlovens § 8, må skjerpes.
· Opprettholde kunnskapen om god jordkultur.
· Alle kommuner skal ha jordbruksfaglig kompetanse.
· Skolering av kommunepolitikere og planleggere.
· Kunnskap fra andre land med begrensa jordressurser for eksempel Island, Sveits og Østerrike.
· Jordvernavgift/utbyggingsavgift må være så høg at utbygger forstår. Må ikke bli en inntektspost for kommunen, men brukes til å redusere kostnader på andre arealer.
· Innskjerpe kravet om konsekvensutredning for arealer ned til 10 dekar i Plan- og Bygningsloven (ikke 30 som nå).
· Begrepet “andre viktige samfunnshensyn” må bort fra lovverket, fordi jordvernet alltid taper i forholdet.
· Prosessen med å få omdisponert arealer starter ofte på nytt igjen etter et avslag. Det bør være en karantenetid.
· Krav ang. gang og sykkelsti og avstand fra vegbanen må være fleksible.
· Konkurranse mellom kommunene for å tiltrekke seg arbeidsplasser øker utbyggingspresset. Fylkesplaner må være mer førende.
· Nasjonale målsettinger kan ikke forvaltes av lokale myndigheter. Kommunepolitikerne har ikke noe eierskap til målsettingene.
· Ansvaret er pulverisert.
· Fortetting og høg utnyttelse må innskjerpes.
· Alle omdisponerings saker skal godkjennes av et overordnet organ.
· Pris på landbrukseiendommer må fortsatt styres av bruksverdien.
· Jordvern må inn i kommunale klima- og miljøplaner.
· Høgkonjunkturen øker nedbyggingspresset.
· Nasjonale målsettinger må ikke gå på bekostning av hverandre, barnehager/jordsvern.
· Null-visjon for jordvern.
· Bedre lønnsomheten i landbruket.