Kampen står lokalt!


Publisert: 08.06.2015

Jordvern Vestfold var fredag, på Verdens miljødag, invitert til Vestfold Venstre for å snakke om sitt arbeid, om FNs internasjonale år for jordsmonn og om kampen for matjorda. Per Espen Fjeld fra Miljødirektoratet innledet også om “Klima hva skjer a?” 


Per Espen Fjeld holdt et knakende godt klimaforedrag

Per Espen Fjeld fra Miljødirektoratet (bildet over) innledet møtet med foredraget ” Klima hva skjer à?” Her satte han klimautfordringene i et forståelig perspektiv og gav forsamlingen et meget godt bilde på hvilke utfordringer vi står ovenfor og betydningen av å gjøre noe med 2 graders målet – raskt. Ved visuelle eksempler og dramatisering ledet han oss inn i problematikken om hva som faktisk skjer med drivhusgassene og hvor liten temperatur endring
som skal til for å gi store naturkonsekvenser.  Han viste til FN`s klimapanel og deres konklusjon at det er ekstremt sannsynlig, over 95%, at mer enn halvparten av oppvarmingen de siste 50 årene er menneskeskapt. Den globale temperaturen stiger.

 

Fjeld pekte på sammenhengene mellom klimautfordringene og behovet for jordvern og påpekte at verdenssamfunnet står foran en gedigen utfordring for å forsyne en raskt økende befolkning med nok mat! -Klimaendringene vil muligens gjøre det mer gunstig å produsere mat i Norge, men globalt er utsiktene langt mindre lystige. Ingen tvil om at vi må ta vare på den matjorda vi har og at vi trenger mer arealer å produsere mat på, så
en engasjert Fjeld.

 

"Amund Kind holdt foredraget "Jordvern - Fra bondesak til et spørsmål om beredskap og samfunnssikkerhet" "

Dette ble en fin introduksjon til neste foredragsholder, Amund Kind fra Jordvern Vestfold (bildet over), som fortalte om organisasjonen og det arbeidet de legger ned ved å kommunisere at jordvern er en samfunnssak og hva bevaring av matjord betyr for oss i Vestfold og på verdensbasis.

 

Det var mange lokalpolitikere tilstede og Kind var tydelig på at jordvernkampen står lokalt; – Det er hver gang kommunen rullerer sin kommuneplan, hver gang dere lokalpolitikere skal vedta detaljplaner som berører matjord og hver gang dere tar stilling til om dere skal gi dispensasjon for å bygge ned matjord at kampen om matjorda står! Det er summen av alle disse vedtakene i matjordas disfavør som gjør at FN har utpekt 2015 til det internasjonale året
for matjord, påpekte Kind.

 

Les mer fra møtet hos Vestfold Venstre