Kommunene feilrapporterer avgangen av dyrket mark


Publisert: 22.03.2013

07.12.06. Kommunene har for første gang rapportert på landbruksområdet samlet via KOSTRA. Tallene er imidlertid mer usikre enn tidligere. Hele 196 av 433 kommuner har latt være å fylle ut spørsmål om omdisponert areal etter plan- og bygningsloven. Dette fremkommer i en rapport SLF har utarbeidet.

 – Tallene avviker til dels betydelig sett i forhold til foregående år. Vi kan ikke se noen annen forklaring på dette enn omfattende mangler i rapporteringen, sier Geir Grønningsæter, seksjonssjef ved seksjon for arealbruksforvaltning. SLF har vurdert kvaliteten og betydningen av resultatene fra KOSTRA på oppdrag fra LMD. Det er særlig tall for avgang av dyrka og dyrkbar mark etter plan- og bygningsloven som er avvikende. Analyse av tallene viser stor sannsynlighet for under- og feilrapportering. Det kan derfor ikke trekkes klare konklusjoner ut av tallene for 2005 på dette området. Tall for jordlov, konsesjonslov og odelslov har større sikkerhet og kan brukes i tidsserier med tidligere års rapporteringer.
Mer hos SLF
 
Hva er KOSTRA ?
KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem om kommunal virksomhet. Informasjon om kommunale tjenester, og bruk av ressurser på ulike tjenesteområder registreres og sammenstilles. Informasjonen skal tjene som grunnlag for analyse, planlegging og styring, og gi grunnlag for å vurdere om nasjonale mål oppnås. KOSTRA skal forenkle rapporteringen fra kommunene til staten ved at data rapporteres bare en gang, selv om de skal brukes til ulike formål. All rapportering fra kommunene til Statisk Sentralbyrå skjer elektronisk.