Kommuneplan for Sandefjord – høringsfrist 1. mars


Publisert: 22.03.2013

10.02.06. Forslag til revidert kommuneplan for Sandefjord kommune er lagt ut til offentlig ettersyn. Frist for uttalelser til planforslaget er satt til 1. mars. Planforslaget omhandler arealbruken i kommunen, og peker ut arealer for boliger og næringsvirksomhet fram til 2020. Jordvernforeningens styre hadde planen opp til vudering på møte den 6. februar. Det er behov for å innhente mer informasjon før uttalelse til planforslaget blir oversendt kommunen i slutten av februar. Les mer Sandefjord Kommune