Matjord i Vestfold


Publisert: 22.03.2013

Matjord defineres som dyrka jord og dyrkbar jord (jord som kan nydyrkes). Samlet dyrka areal i Vestfold er ca 420 000 dekar. Dyrkbar jord er i alt på ca 90 000 dekar.


Oversikten viser at det er store variasjoner i omfanget av dyrka jord fra kommune til kommune. Oversikten over dyrkbar jord er noe usikker all den tid den ikke har blitt oppdatert på de 10 – 20 siste årene.

 

Bruken av arealene
Vestfold har store sammenhengende jordbruksarealer. Jordsmonn og vekstvilkår hører til det ypperste i landet. Vestfold har 4 % av matjorda i Norge. På dette arealet produseres 1/5 av landets matkorn og 1/4 av frilandsgrønnsakene.

 

Verdiklassifisering av matjorda 

Fylkesmannen i Vestfold har utarbeidet et verdiklassifiseringskart over de landbruksproduktive aralene. Den dyrka jorda er gruppert i tre klasser:

  • A Høyproduktiv (Rød)
  • B Middels produktiv (Oransje)
  • C Mindre produktiv (Gul)

Klasse C Mindre produktiv utgjør bare 1 % av jordbruksarealet i Vestfold.

Verdiklassifiseringskartet er et viktig verktøy i forbindelse med samfunnsplanleggingen. Planetatene regionalt og lokalt bør ha god kunnskap om dette kartet og bruke det aktivt!