Meklingsmøte og befaring om Barkåker Syd


Publisert: 11.05.2016

Tidligere i vinter sendte Jordvern Vestfold brev til Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner angående forestående mekling om nedbygging av dyrkbar jord på Barkåker i Tønsberg. Sist uke ble vi invitert med på meklingsmøte og -befaring.


I arealdelen av kommuneplanen har Tønsberg kommune lagt ut et område, kalt Barkåker syd (D12), på ca 250 dekar til næringsformål. Dette området består av førsteklasse dyrkbar jord og ligger i kanten av et stort sammenhengende jordbruksområde som også er meget godt avgrenset, se kartvedlegg. Det kan videre opplyses om at i tillegg til at Barkåker syd består av førsteklasses dyrkbar jord, ligger området i et verdifullt
og særegent kulturlandskap som grenser til jordene på Jarlsberg hovedgård. Det aktuelle området er ikke tatt inn i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) for Vestfold som ble godkjent våren 2014. Både Vestfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Vestfold hadde innsigelse til Barkåker syd. Det er gjennomført en resultatløs megling hos Fylkesmannen. Den 3. februar vedtok Tønsberg bystyre med 30 mot 9 stemmer allikevel å sende saken
til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) til endelig avgjørelse. Når det gjelder bystyrebehandlingen av saken, er det grunn til å peke på at samtlige representanter fra partiene MDG, KRF, SP, SV og V stemte for å ta innsigelsen til følge og ikke sende saken til departementet.

 

Jordvern Vestfold skrev da et brev til minister Jan Tore Sanner hvor vi blant annet skrev;

Det er vår vurdering at med utbygging av Barkåker syd undergraver Tønsberg kommune formålet med den nye jordvernstrategien hvor et hovedmål er å øke den nasjonale matproduksjonen. Videre utfordrer planen klare forutsetninger i en vedtatt RPBA, en plan som Tønsberg kommune har vært med på å ta initiativ til. Uten Barkåker syd bør Tønsberg kommune fortsatt ha rikelig med arealer til næringsetablering. Disse forhold
bør etter vår oppfatning gi klare signaler om at utbygging av Barkåker syd må avvises. Det er vårt håp at statsråden tar tilstrekkelig hensyn til de nevnte momenter når saken kommer til behandling i departementet.

Les hele brevet her  

 

Jan Tore Sanner og KMD inviterte oss derfor sist uke med på meklings- og befaringsmøte i Tønsberg.

Her fra møtet i Tønsberg bystyresal hvor blant andre landbruksdirektøren redegjorde for Fylkesmannens innsigelse

Møtet startet med et møte i Tønsberg bystyresal hvor både kommunen, Fylkesmannen og Fylkeskommunen  redegjorde for “sin versjon” av saken. Her er det landbruksdirektør Olav Sandlund som har ordet.

 

Det var lagt opp til en busstur til Barkåker Her ser vi det omstridte dyrkbare området i forlengelse av Jarlsbergjordene

Deretter ble representantene fra KMD og de andre berørte departementene tatt med på en busstur for å se på hvordan inngrepet vil bli seende ut i landskapet. Her står vi rett nord for Jarlsberg og ser nordover mot det omstridte skogområdet med dyrkbar jord som ligger i forlengelse av Jarlsbergjordene.

 

Det blir spennende å se hva Departementet til slutt bestemmer seg for. Jordvern Vestfold er i hvert fall tydelige på hva vi mener om saken!