Ny E 18 Gulli – Langåker legger beslag på 530 dekar dyrket mark


Publisert: 22.03.2013

22.02.07. Jordvernforeningen i Vestfold har sendt uttalelse til Statens Vegvesen region sør vedr. kommunedelplan for ny E 18 GULLI – LANGÅKER.
Planene for ny E 18 på denne strekningen medfører et arealbeslag på 530 dekar dyrket mark. I uttalelsen anmoder Jordvernforeningen om at utforming av støyskjermene vurderes på nytt slik at arealbeslaget blir mindre. I brevet heter det videre at vegvesenet bør ha fokus på det som skjer av trafikk og arealbruk i anleggsperioden. Det settes også fokus på avløp for overflatevann og drenering av arealene. Videre at Vegvesenet skjøtter støyvollene slik at tilgrensende arealer ikke blir utsatt for spredning av ugras.

Les mer… ]