Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk i Vestfold – RPBA


Publisert: 22.03.2013

Mål, strategier og retningslinjer for RPBA i Vestfold er vedtatt og inneholder noen nye arealplangrep som forhåpentligvis vil ta bedre vare på matjorda. Prosessen har dessuten vist at det politiske flertallet ser at en økende befolkning krever bedre jordvern i Vestfold. 

Forside RPBA
Av Amund Kind 
 
Fylkestinget vedtok 25. april 2013 Mål, strategier og retningslinjer for Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA) i Vestfold. En god del av framtidige byggeareler ble også vedtatt. Debatten i forkant av vedtaket gikk stort sett på vern av matjord!
 
Fylkestinget gjorde også en endring som tydeliggjør at matjorda skal tas vare på så lenge som mulig, også på bysiden av de langsiktige utviklingsgrensene. Noen nye arealer ble sendt ut på høring. Det er verdt å merke seg at Fylkestinget la inn et punkt i vedtaket:
 
Fylkestinget vil på nytt påpeke at det ikke er ønskelig at ytterligere større arealer av landets beste mat- og dyrkingsjord foreslås omdisponert til bolig/næring
 
Vestfold Fylkeskommune har laget en egen side om RPBA:
http://www.vfk.no/Tema-og-tjenester/Areal/Regional-arealplanlegging/Regional-plan-for-baerekraftig-arealpolitikk/
 
På denne siden kan du lese mer om
 • Prosessen
 • Politiske behandlinger og dokumenter
 • Vedtatt plan, med Mål, strategier og retningslinjer, Kommuneark og Plankart for kommunene
 • Nye arealer og plankart med tilhørende konsekvensutredning som ble vedtatt sendt på høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist var 30. september 2013. Fylkestinget skulle behandlet dette i desember men utsatte saken til våren 2014.
Et samlet plandokument vil bli publisert når høring er gjennomført og tillegget har vært oppe til ny behandling i fylkestinget. Det vil ikke bli endringer for Hof og Lardal.
 
Noen arealplangrep det er verdt å merke seg i RPBA 
 • Det er utarbeidet langsiktige grensene for utvikling av by og tettsteder i hver kommune og hvilke nye områder som fylkeskommunen anser som best egnet for utbygging fram mot 2040. I praksis vil de fleste langsiktige grensene være grense mellom by-/tettstedsutvikling og landbruksområder (matjord).
 • Det legges opp til mer effektiv bruk av arealene og tydeligere byutvikling- det er godt jordvern!
 • Det er nedfelt i samfunnsmål 2 at matjordarealet skal økes! Rett og slett fordi en forventet økende befolkning trenger mer mat og at Vestfold har spesielt gode forutsetninger for og derfor et særlig ansvar for matproduksjon.
 • Egen retningslinje 2.1.1 som sikrer fortetting/transformasjon før matjord omdisponeres innenfor de langsiktige utviklingsgrensene og som påpeker at omdisponering matjord skal skje så sent som mulig fram mot 2040. Utenfor de langsiktige grensene skal hensynet til matjorda tillegges avgjørende vekt.
 • Egen retningslinje 2.1.2 som sikrer at matjordlaget skal benyttes til forbedring av annen dyrka eller dyrkbar mark til matproduksjon ved omdisponering av jordbruksareal.
 
Hvilke arealer tillates omdisponert og hvor mye av dette er matjord? 
 
I og med at det fortsatt er en del arealer og langsiktige grenser som ikke er avklart er det vanskelig å få noen god oversikt over hvilke og hvor store arealer som er frigitt for omdisponering. Nedenfor skal vi vise hvordan man kan finne det ut for en gitt kommune. Vi bruker Sandefjord som eksempel:
 
1. Gå til siden om RPBA hos Vestfold fylkeskommune
 
2. Under overskriften Vedtatt plan klikker du på Sandefjord (PDF). Da vil du få fram et kart som viser at område 15, 24 og 25 ble vedtatt som mulige framtidige byggeområder av Fylkestinget 25.04.2013. Ser man nøye på kartet ser man derimot at det er flere steder at den langsiktige utviklingsgrensen (grønn stiplet linje) står åpen. F.eks sørvest for område 15. Det kan være fordi disse arealene blir endelig behandlet
våren 2014 eller at grensen skal avklares i senere kommuneplanprosesser.
 
3. Ved å gå litt lenger ned på siden, under overskriften Høring og Tillegg til plankart kommunene og trykke på Sandefjord (PDF) får man opp et kart som viser hvilke områder som var på høring fram til 30. september 2013. Det er disse arealene Fylkestinget skal ta stilling til våren 2014. Da ser man at det i dette tilfellet er store arealer sør og vest for område 15 som foreslås lagt innenfor
den langsiktige grensen, område 316, 317, 318 og 319.
 
4. For å finne ut om det er matjord som foreslås omdisponert og hvor store arealer det er snakk om går man et par linjer ned og trykker på Konsekvensutredning. Nye områder og komplette tabeller. Da får du opp et dokument. På side 41 i dette dokumentet finner du en tabell som viser at område 316 inneholder 59 dekar Høyproduktiv matjord, 111 dekar middels produktiv matjord og 1 dekar mindre produktiv matjord. Samt 61 dekar dyrkbar jord. Også
i område 317, 318 og 319 foreslås det omdisponert store matjordarealer.
 
Her gjelder det med andre ord å minne Fylkestinget om at de påpekte i sitt vedtak 25. april at det ikke er ønskelig at ytterligere større arealer av landets beste mat- og dyrkingsjord foreslås omdisponert til bolig/næring! 

 
 
Viktig med god oversikt over matjordressursene 
 
I forbindelselse med RPBA prosessen er det gjennomført mange nyttige utredninger som man også finner linker til på fylkeskommunens hjemmeside. Blant annet har Fylkesmannen i Vestfold utarbeidet en rapport om landbruksarealene i Vestfold og klassifisert disse etter kvalitet. Rapporten kan lastes ned her
http://www.vfk.no/PageFiles/4168/2011_klassifiseringavlandbruksarealer.pdf
 
Det ble også laget et tilhørende kart- Verdiklassifisering av landbruksarealer i Vestfold (se bildet under). Matjorda er delt inn i 3 klasser:
 • Høyproduktiv matjord (rødt) er definert som Svært godt eller godt egnet til minst en av produksjonene nedbørsbasert korn eller potet og utgjør 70 % av Vestfolds matjord.
 • Mindre produktiv (gul) er Alt areal som er dårlig egnet eller uegnet til alle produksjoner, dvs Overflatedyrket jord og innmarksbeite.  Kun 1 % av Vestfolds matjord havner i denne kategorien.
 • Resten, dvs 29 % av matjordarealet, klassifiseres som Middels produktiv matjord (oransje).

Som vi ser omkranses de fleste Vestfoldbyene av høyproduktiv matjord. En høyst reell problemstilling for de fleste byer og tettsteder i vårt karrige land. Det er grunnen til at kampen for å ta vare på matjorda og effektiv arealbruk er viktig i all arealplanlegging!
 
Kartet ble revidert i desember 2013, blant annet etter en nøyere vurdering av arealer som egner seg for tidlig produksjon av grønnsaker. Link til nytt kart finner du her: http://www.vfk.no/Tema-og-tjenester/Areal/Kart/Landbruksklassifisering/
 
Etter revidering viser det seg at enda større andel av Vestfolds matjord er godt eller svært godt egnet til matproduksjon! Vi kommer tilbake til endelige tall når de foreligger.