Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA)


Publisert: 11.12.2019

Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA) i Vestfold ble vedtatt i 2013. Etter en grundig evaluering og revisjon ble revidert RPBA ble vedtatt av Fylkestinget i Vestfold i september 2019, og et sterkt jordvern står fast. Mål, strategier og retningslinjer for RPBA i Vestfold inneholder noen arealplangrep som forhåpentligvis vil ta bedre vare på matjorda. De er gjengitt nederst i artikkelen.

Vestfold Fylkeskommune fikk den nasjonale jordvernprisen i 2017 for sine klare regionale føringer for jordvern i RPBA

Noen arealplangrep det er verdt å merke seg i RPBA
  • Det er utarbeidet langsiktige grensene for utvikling av by og tettsteder i hver kommune og hvilke nye områder som fylkeskommunen anser som best egnet for utbygging fram mot 2040. I praksis vil de fleste langsiktige grensene være grense mellom by-/tettstedsutvikling og landbruksområder (matjord).
  • Det legges opp til mer effektiv bruk av arealene og tydeligere byutvikling- det er godt jordvern!
  • Det er nedfelt i samfunnsmål 2 at matjordarealet skal økes! Rett og slett fordi en forventet økende befolkning trenger mer mat og at Vestfold har spesielt gode forutsetninger for og derfor et særlig ansvar for matproduksjon.
  • Egen retningslinje som sikrer fortetting/transformasjon før matjord omdisponeres innenfor de langsiktige utviklingsgrensene og som påpeker at omdisponering matjord skal skje så sent som mulig fram mot 2040. Utenfor de langsiktige grensene skal hensynet til matjorda tillegges avgjørende vekt.
  • Egen retningslinje som sikrer at matjordlaget skal benyttes til forbedring av annen dyrka eller dyrkbar mark til matproduksjon ved omdisponering av jordbruksareal.
Viktig med god oversikt over matjordressursene
I forbindelselse med RPBA prosessen er det gjennomført mange nyttige utredninger som man også finner linker til på fylkeskommunens hjemmeside. Blant annet utarbeidet Statsforvalteren, eller den gang Fylkesmannen i Vestfold en rapport om landbruksarealene i Vestfold og klassifisert disse etter kvalitet.

Det ble også laget et tilhørende kart- Verdiklassifisering av landbruksarealer i Vestfold (se bildet under). Matjorda er delt inn i 3 klasser:
  • Høyproduktiv matjord (rødt) er definert som Svært godt eller godt egnet til minst en av produksjonene nedbørsbasert korn eller potet og utgjør 70 % av Vestfolds matjord.
  • Mindre produktiv (gul) er Alt areal som er dårlig egnet eller uegnet til alle produksjoner, dvs Overflatedyrket jord og innmarksbeite.  Kun 1 % av Vestfolds matjord havner i denne kategorien.
  • Resten, dvs 29 % av matjordarealet, klassifiseres som Middels produktiv matjord (oransje).

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

I evalueringsarbeidet har det derimot kommet tydelig fram at intensjonen i planen ikke er blitt fulgt opp godt nok, verken av kommunene selv eller innsigelsesmyndighetene.

At så mye som 1835 dekar dyrka og dyrkbar jord er blitt lagt ut som byggeområder i første rullering av kommuneplanene er egentlig en fallitterklæring for oss som har trodd at RPBA skulle føre til mindre nedbygd matjord! Oppfølgingen av RPBA må bli bedre for at vernet av Vestfolds verdifulle matjord faktisk skal bli bedre.

Det ble blant annet laget et fagnotat Jordvernmålet i arbeidet med revidering av RPBA (2017) som svarte på:
Hvordan kan statens nye og strengere mål for jordvern følges opp i revidert RPBA? En gjennomgang av kommunenes arealplaner viser at kommunene allerede ved denne kommuneplanrulleringen har avsatt mye areal til utbyggingsformål, som inneholder dyrka og dyrkbar mark. Notatet drøfter hva dette kan bety for presset på nedbygging av ytterligere arealer i framtiden og hvordan det nye jordvernmålet kan følges opp i revideringen av RPBA. Notatet inneholder en oversikt over situasjonen ut fra eksisterende data og forslag til tiltak.

s.65 i revidert RPBA
s.65 i revidert RPBA

Bestemmelsene om jordvern i revidert RPBA

De viktigste grepene i RPBA er at allerede “asfalterte” arealer må utnyttes bedre før kommunene tillater å omdisponere nye LNF-områder til bolig, næring eller andre formål. Fortetting og transformasjon skal selvfølgelig skje med kvalitet. Et styrket jordvern blir da en konsekvens av en arealeffektiv utvikling av byer og tettsteder. RPBA har mange retningslinjer som omtaler dette. Her gjengir vi bare det kapittelet som spesifikt omtaler hensynet til matjorda.

s. 66 og 67 i revidert RPBA
s. 66 og 67 i revidert RPBA

Retningslinje 10 Krav til matjordplan

Retningslinje 10 i RPBA lyder: 
I byggesaker og reguleringsplaner som tillater omdisponering av dyrka og dyrkbar mark, skal det utarbeides matjordplan (jf. Veileder til matjordplan). Dette for å sikre at matjordlaget benyttes til nytt matjordareal, nydyrking eller forbedring av annen dyrka eller dyrkbar mark.

Det er derfor utarbeidet en Veileder for matjordplan, som skal være et hjelpemiddel til kommuner og tiltakshavere/planleggere for å følge opp retningslinje R10 i RPBA ved formålsendring av dyrka og dyrkbar mark. Veilederen er utviklet i dialog med kommunene, Statsforvalteren og planleggere.