Revidert RPBA i Vestfold støttes, med forbehold…


Publisert: 13.12.2018

Den regionale bærekraftige arealplanen, RPBA, som Vestfold i fjor fikk nasjonal jordvernpris for revideres nå. Jordvern Vestfold gir både ris og ros til det reviderte utkastet, men krever at den nye planen følges opp langt bedre enn i første runde.


Dag N Kristoffersen 150– Jordvern Vestfold gir fortsatt sin støtte til Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) i Vestfold, men vil understreke at planen må baseres på effektive og forpliktende virkemidler og forutsetter at den følges bedre opp av alle aktører i Vestfold, spesielt kommunene, sier Dag Nordbotten Kristoffersen,
leder i Jordvern Vestfold og peker på at gjeldende RPBA ikke har gitt et tilstrekkelig effektivt langsiktig vern av dyrket og dyrkbar jord.

 

RPBA har vært på høring i høst, med frist 3. desember. Jordvern Vestfold har behandlet planen grundig, diskutert den på flere styremøter og leverte inn en fyldig uttalelse innen fristen.

 

Styret har til og med hatt besøk av Vestfold Fylkeskommune, som redegjorde for jordvernet og nye arealgrep i et styremøte tidligere i høst.

 

 

Hele høringsuttalelsen fra Jordvern Vestfold til revidert RPBA kan leses her, men uttalelsen kan oppsummeres slik:

  • Jordvern Vestfold gir fortsatt sin støtte til Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) i Vestfold, men vil understreke at planen må baseres på effektive og forpliktende virkemidler og forutsetter at den følges bedre opp av alle aktører i Vestfold, spesielt kommunene
  • Revidert RPBA for Vestfold må være basert på nasjonal jordvernpolitikk. Det betyr at nye mål og tiltak i den nasjonale jordvernpolitikken innarbeides i RPBA.
  • Jordvern Vestfold ser det som avgjørende for RBPAs troverdighet og robusthet at det foreligger konkrete retningslinjer som vil være grunnlag for innsigelse fra regional myndighet. Jordvern Vestfold støtter foreslåtte retningslinjer.
  • For å sikre at planen med tilhørende retningslinjer fungerer etter hensikten vurderer Jordvern Vestfold at det er behov for en bedre dokumentasjon av arealdisponeringen. Samfunnet trenger et mer operativt verktøy for å måle omdisponering av matjord enn dagens KOSTRA-rapportering.
  • Generelt vil Jordvern Vestfold peke på at Vestfold er i en særstilling innenfor arealdisponering og matproduksjon i Norge. De gunstige vilkårene for matproduksjon gjør at det må legges avgjørende vekt på jordvern, også rundt etablerte byer og tettsteder.

 

Revidert RPBA Illustrasjon