Samferdselsministeren kommer til Vestfold


Publisert: 22.03.2013

Samferdselsminister Marit Arnstad innleder når Jordvern Vestfold arrangerer møte om jordvern og matberedskap i arealpolitikken tirsdag 6. august kl 18 på Gjennestad Gartnerskole i Stokke. I tillegg kommer Christian Anton Smedshaug fra AgriAnalyse og Maria Svaland fra SNØHETTA. Listetoppene i Vestfold avslutter med paneldebatt. Vel møtt!


Jordvern Vestfold inviterer til åpent møte om Jordvern og matberedskap i arealpolitikken tirsdag 6.august 2013 kl 1800 i aulaen/gymsalen på Gjennestad vgs (“Gjennestad Gartnerskole”) i Stokke.   Du kan laste ned invitasjonen her

 

 
Det blir innledninger ved 

Marit Arnstad

Marit Arnstad, samferdselsminister 

Jordvern kontra “andre viktige samfunnsinteresser”

– generelt og ved samferdselsprosjekter spesielt 

 

Christian Anton Smedshaug

Christian Anton Smedshaug, adm. direktør AgriAnalyse AS  

Jordvern og matberedskap globalt og nasjonalt,

situasjon og utviklingstrekk 

 

Maria Svaland portrett

Maria Svaland, seniorarkitekt i SNØHETTA  

Kan samferdselsprosjekter bidra til (knutepunkt)utvikling

som ivaretar ikke fornybare ressurser?

 

Etter en innlagt pause med kaffe/te og kake blir det

 

Paneldebatt med Vestfold-partienes toppkandidater til Stortingsvalget 2013  

Vår matberedskap – partienes ansvar! Med spørsmål fra publikum.

 

Fra KrF stiller Anders Tyvand (1.kandidat)

Fra V stiller Eddy Robertsen (1.kandidat)

Fra H stiller Svein Flåtten (1.kandidat)

Fra FrP stiller Tom Holthe (3. kandidat)

Fra AP stiller Steinar Gullvåg (3. kandidat)

Fra SV stiller Lars Egeland (2. kandidat)

Fra SP stiller Kathrine Kleveland (1.kandidat)

Debattdeltakere jordvern og matberedskap 

Med andre ord et topptungt panel som skal få sjansen til å overbevise oss om at nettopp deres parti vil være en garantist for matjorda i Vestfold også etter Valget 2013!

 

Hans Huseby fra Sandefjord er en dreven møteleder og vil lede oss gjennom debatten.

 

 

Bakgrunn for møtet 

Matjorda, dvs dyrka og dyrkbar mark, må sikres for matproduksjon – for nåtid og framtid. En stadig økende befolkning fører til at kornproduksjonen må økes med 70 % på verdensbasis de neste 40 årene. 1 milliard lever allerede under sultegrensa. “Mer mat” er derfor en av de store ressursutfordringene kloden står overfor og gjør jordvern til en viktig samfunnssak både globalt og lokalt!  

  

Vi produserer i dag under halvparten av maten vi spiser i Norge. Både av etiske grunner og for vår egen matsikkerhet er det derfor vedtatt at Norge skal opprettholde sin selvforsyningsgrad. For å klare det med vår befolkningsvekst må matproduksjon økes med 20 % de neste 20 årene.  

  

Vestfolds jordbruksarealer er av landets beste. I april vedtok Fylkestinget Regional plan for bærekraftig arealpolitikk i Vestfold (RPBA). Den skal være førende for fylkets arealplanlegging fram mot 2040 og har som et av sine mål at matjordarealet skal økes.  

  

Samtidig krever viktige deler av samfunnsutviklingen arealer. Særlig byr samferdselsprosjekter på store utfordringer for jordvernet i et fylke som Vestfold hvor ca 20 % av arealet er matjord og matjorda ligger der folk bor. Vern av matjorda veies stadig mot “andre viktige samfunnsinteresser”. Finnes det viktigere samfunnsinteresser enn nok mat? 

 

Våre folkevalgtes forståelse av situasjon og utvikling og deres vilje til handling blir avgjørende for å styre utviklingen til de rette arealene. 

 

Formål med møtet 

Vi håper møtet vil synliggjøre viljen til jordvern – generelt og i samferdselsprosjekter spesielt – hos partiene og deres kandidater til Stortingsvalget. 

 

Målgrupper 

Møtet er åpent for alle interesserte. Spesielt velkommen ønskes stortingskandidatene for Vestfold, folkevalgte og planleggere, lokalt og regionalt, samt private og offentlige utbyggere. 

 

 

Vel møtt!

 

Hilsen Jordvern Vestfold