Sandefjord kommune følger ikke opp RPBA


Publisert: 22.03.2013

Sandefjord kommune jobber med å rullere kommuneplanen. Jordvern Vestfold må dessverre konstatere at respekten for RPBA er dårlig. De langsiktige grensene følges ikke og mye verdifull matjord foreslås nedbygd. Her må myndighetene sette ned foten! Hvis ikke har jobben for å sikre Vestfolds matjord i RPBA vært forgjeves.


 

Sandefjord kommunevåpen og åker

 

 

Det er viktig for oss i Jordvern Vestfold å påse at nye plangrep som ble tatt i forbindelse med vedtatt RPBA (Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk i Vestfold) nå følges opp i kommunale planer. Det har vært vår innfallvinkel når vi har sett på rådmannens utkast til ny kommuneplan for Sandefjord.

 

Både i nevnte RPBA og i “Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold 2012 – 2015” er det et sentralt mål at matjordarealet i Vestfold skal økes. Dette henger logisk sammen med den forventede befolkningsveksten og at en økende befolkning krever mer mat. Både av etiske grunner og av hensyn til vår egen matsikkerhet.

 

Det viser seg at Sandefjord kommune dessverre i liten grad følger opp RPBA i forhold til å ta vare på matjorda. Dette på tross av at Sandefjord er av de kommunene som har fått tillatelse til å bygge ned mest matjord i RPBA.

 

I vår uttalelse bemerker vi blant annet følgende:

  • Arealkartet mangler de langsiktige utviklingsgrensene som er bestemt i RPBA
  • Det ligger ingen rekkefølgebestemmelse inne om at matjorda skal bygges ned så sent som mulig i planperioden (jfr retningslinje 2.1.1 a) i RPBA)
  • Det er ikke lagt inn bestemmelse om bruken av matjordlaget ved nedbygging (jfr retningslinje 2.1.2 i RPBA)
  • Kommunen har ikke forholdt seg til langsiktige utviklingsgrenser og foreslått mange nye arealer til boligbygging utenfor disse på matjorda
  • Utnyttelsesgraden er satt for lavt
  • All matjord “frigitt” i RPBA i tidsrommet fram mot 2040 er allerede foreslått nedbygd!
  • Kommunen forslår å legge fritidsbebyggelse på svært verdifull matjord!
  • Det er lagt inn store hensynssoner for friluftsliv som berører store områder med matjord. Eneste bestemmelse er at hensynet til friluftsliv og rekreasjon skal vektlegges framfor andre interesser i disse områdene.

Jordvern Vestfold ber myndigheten sette ned foten når Sandefjord kommune i så stor grad neglisjerer RPBA bare måneder etter at planen er vedtatt. Hvis ikke har all jobben som er lagt ned i RPBA for å sikre Vestfolds svært verdifulle matjord mot nedbygging vært forgjeves! 

 

Last ned hele uttalelsen her