Smedshaug og Svaland fortjente sine m2-brød!


Publisert: 22.03.2013

Det var ikke bare samferdselsministeren som innledet på jordvernmøtet 6. august. Christian Anton Smedshaug fra Agri Analyse AS klarte på en god måte å sette jordvern og matberedskap i et større perspektiv, mens Maria Svaland fra det anerkjente arkitektfirmaet Snøhetta presenterte deres tanker om knutepunktutvikling som sparer matjorda.


C A Smedshaug1

Christian Anton Smedshaug er til daglig adm.dir i Agri Analyse AS. Han har også fått mye anerkjennelse for  sine refleksjoner i blant annet bøkene “Gjeld- Hvordan Vesten lurte seg selv” og “Kan jordbruket fø verden?”. 

 

Smedshaug hadde fått 20 minutter til å sette jordvern og matberedskap i et nasjonalt og globalt perspektiv. Det klarte han med glans og han fikk god respons fra både de 150 fremmøtte og listetoppene som senere skulle ut i politikerdebatt.

 

Smedshaug var tydelig på at det er en stor utfordring å produsere nok mat til en økende befolkning. Ikke bare fordi maten skal deles på stadig fler, men også fordi matseddelen endrer seg, ikke minst i Asia og Afrika.

 

Det å satse på import kan i beste fall være naivt, når resten av verden blir stadig mer bekymret for egen matvaresikkerhet. Flere land kjøper nå opp store matjordarealer i blant annet Afrika. Og til forskjell fra på 1970-tallet, hvor matkornprisen steg på liten produksjon, opplever vi nå at prisen på mat stiger på økende produksjon. 

 

Smedshaug syntes det var veldig bra at forsvarssjefen og landbruks-og matministeren nå går i kompaniskap for å bedre matberedskap og vurdere kornlager igjen for å hindre kornkrise i Norge. 

 

I nasjonal sammenheng poengterte Smedshaug at vi i Vestfold har et særlig ansvar, med så mye verdifull grønnsaks-og matkornjord!

Maria Svaland

Arkitektfirmaet Snøhetta er internasjonalt anerkjent for blant annet oppbyggingen av Ground Zero i New York, Biblioteket i Aleksandra og operaen i Oslo.

 

Seniorarkitekt Maria Svaland (bildet over) fra Snøhetta var veldig tydelige på at de som arkitekter har et faglig ansvar for å bidra til en bærekraftig utvikling. Hun kunne fortelle at de jobber mye med å utvikle miljøvennlige bygg (+Hus), men at de også har engasjert seg i bærekraftig knutepunktutvikling fordi de mener at framtidig stedsutvikling må skje uten at man bygger ned matjord og andre verdifulle naturressurser. I vår presenterte
de blant annet et mulighetsstudie for Horten, med utgangspunkt i togstasjon og en knutepunktutvikling på Skoppum.

 

Svaland pekte på eksempler fra Kina hvor man forsøker å drive vertikalt jordbruk, dvs jordbruk i flere etasjer! – Vi må ta vare på den matjorda vi har slik at vi slipper å havne i en slik situasjon, poengterte seniorarkitekt Maria Svaland og fikk støtte fra salen.

 

Hun viste til nevte mulighetsstudie i Horten og til tilsvarende studie for Minnesundbyen, og orienterte om hvordan  man ved å plassere knutepunktene riktig kan få gode utviklingsmuligheter og attraktive byer uten å måtte bygge ned matjord. Matjorda kan i stedet bli en viktig del av grønnstrukturen og utnyttes som en bynær ressurs!

 

Det er mange potensielle gode knutepunkt som kan utvikles godt og arealeffektivt i Osloområdet. Det vil samtidig kunne avlaste befolkningstrykket i Oslo.

 

Det var tydelig i den påfølgende pausen at det var stor interesse for Snøhettas idéer, da mange var innom en stand bakerst i salen hvor Knutepunkt Horten Vest hadde lagt ut sammendrag av Snøhettas mulighetsstudie i Horten. Svaland fikk også mye støtte for Snøhettas tanker om knutepunktutvikling fra politikerne i debatten som fulgte etter pause.

 

Svaland og Smedshaug

Både Smedshaug og Svaland fikk m2-brødet for sine gode innledninger, et brød som symboliserer at en kvadratmeter av Vestfolds gode matjord gir nok korn og mel til ett brød. Som Rolf Berg, leder i Jordvern Vestfold sa da han takket for innsatsen: -Hindrer man nedbygging av 1 daa matjord, opprettholder man med andre ord muligheten for å produsere 1000 brød, hvert år i all framtid!