Stor økning i omdisponering av dyrka og dyrkbar mark


Publisert: 22.03.2013

21.06.12. Etter flere år med nedgang i omdisponering av matjord, viser de endelige tallene fra KOSTRA at det ble omdisponert 352 daa dyrka og dyrkbar mark i Vestfold i 2011, en økning på 111 daa fra året før. På 352 daa matjord kunne man i stedet i Vestfold produsert nok korn til å dekke årlig brødbehov for mer enn 6000 vestfoldinger!

Av Amund Kind
 
På Vestfolds gode matjord kan man si at 1 daa nedbygd tilsvarer 1000 færre brød hvert år. Statistisk sentralbyrå oppgir at hver nordmann i gjennomsnitt spiser 57 brød hvert år.
 
Fjorårets omdisponerte areal kunne dermed (hvis det ikke ble bygd ned) i stedet dekket årlig brødforbruk til over 6000 vestfoldinger!
 
Se statistikken hos Fylkesmannen i Vestfold hvor man også ser utviklingen fra 1991 og fram til i dag. Her kan man også få fram kommunevis statistikk.