Fra prinsipp-programmet til Norges Bondelag


Publisert: 22.03.2013

07.06.06. “Plan- og bygningslova må styrkjast som verktøy i vern av matjord, og fylkesdelplanar for arealbruk må gjerast rettsleg bindande. Det bør innførast rikspolitiske retningslinjer for vern av dyrka  mark”. Dette er et av flere viktige punkt om hvordan jordvernet bør styrkes. Les punktene i prinsippprogrammet til Norges Bondelag.