Lederskifte i Jordvern Vestfold


Publisert: 24.04.2024

Vel 50 personer var til stede da Silje Eckdahl ønsket velkommen til Jordvern Vestfolds åpne møte med tema jordflytting. Aller først fikk Hans Huseby ordet for å dele ut Jordvernprisen.

Utdeling av årets jordvernpris 2023.

Jordvernprisen for 2023 ble tildelt Edvart Freberg for nydyrking av 150 da på Barkåker. Edvart Freberg og hans familie har ved å dyrke opp 150 dekar på toppen av Raet i Vestfold demonstrert hvor effektivt det kan gjøres å bringe dyrkbart arealer over til produktiv jord og legge grunnlaget for å skaffe lokalprodusert mat for all framtid.

Det tok 2 år fra nydyrkingen startet opp til den første avlingen ble høstet.

Åpent møte jordflytting.

Torgeir Tajet, NLR, startet med å gå gjennom erfaringene som er gjort med gjennomføring av matjordplaner i Vestfold og Telemark de siste årene. Så langt er planer for 600 da dyrket mark og 240 da dyrkbar mark helt eller delvis gjennomført. Det har medført 80 000 km med kjøring med lastebil. Hva gjøres med matjorda som skal flyttes?

  1. Jordforbedring på eksisterende dyrket mark, gir litt bedre avlinger
  2. Dyrke nye arealer som er dyrkbare, gir avlinger på nytt areale, litt høyere enn uten den tilførte matjorda
  3. Topplag på impediment( (ikke dyrkbart areal), gir ny dyrkbar mark

Det viser seg at utnyttelsen av matjorda etter at den er flyttet er 20 – 30 % av avlingene den ga før den ble flyttet.

Karl Otto Mauland, Vestfold fylkeskommune, presiserte at matjordflytting ikke er jordvern, men det er en løsning som kan gi noe igjen på nye et nytt sted dersom det ikke er mulig å unngå nedbygging. Rapporten som er laget skal si noe om hvor godt matjordplanene virker, og bygge kunnskap rundt flytting av matjord.

Elling K. Haarr, Marthinsen & Duvholt, mener at enkeltbønder er for snille når entreprenører kommer inn på dyrket mark. Det må stilles større krav enn å fjerne matjorda når en skal utpå med store maskiner. Det er også en kjempeutfordring å finne gode arealer for å ta mot matjord og få en god utnyttelse av jorda.

Årsmøte i Jordvern Vestfold – lederskifte

Etter en kaffepause med Gjennestads hjemmebakte, ble årsmøtet gjennomført, ledet av leder Hans Huseby. Det har vært stor aktivitet i året som har gått, og det var mange gode innlegg i debatten.

Mange i styret hadde sagt fra seg gjenvalg, og det ble ny leder, to styremedlemmer og 1. vara. Det nye styret er som følger: Leder Thorleif Müller, nestleder Silje Eckdahl, styremedlemmer Kristian Bettum, Steinar Solum, Thrine Rastad. 1. vara Ivar Andreassen.

Hans Huseby, som har gjort en kjempeinnsats som leder i mange år, og de andre som gikk ut av styret og leder i valgkomiteen ble takket for god innsats.

F.v Kristian Bettum, Anders Kristian “Tian” Kjær, Hans Huseby, Silje Eckdahl, ny leder Thorleif Müller, Steinar Solum, Solveig Haugan Jonsen og Rolf R. Tvedten.