Hovedtyngden av nedbygging av dyrket mark som spredt utbygging


Publisert: 22.03.2013

01.03.07. En undersøkelse som Norsk institutt for by- og regionforskning har gjort sammen med Statistisk sentralbyrå viser at hovedtyngden av byggingen på jordbruksarealer skjer som spredt utbygging, mens bare fjerdedel av all bygging på jordbruksarealer skjer som tettstedsutvidelser. Les mer