Leverte tydelige høringsuttalelser i dobbeltsporssaken


Publisert: 16.09.2016

Jordvernalliansen i Hedmark har levert tre høringsuttalelser til Jernbaneverket i forbindelse med planlegging av dobbeltspors jernbane gjennom Stange, Hamar og Ringsaker. Les de tre høringsuttalelsene her.

 

 


Jordvernalliansen har levert ulike høringsuttalelser til kommunene Stange, Hamar og Ringsaker og Jernbaneverket. Se hvert av de tre dokumentene her:

 

Høringsuttalelse dobbeltspor Stange  

Høringsuttalelse dobbeltspor Hamar  

Høringsuttalelse dobbeltspor Ringsaker 

 

Dobbeltspor Hamar, illustrasjon Jernbaneverket

 

Her følger noen hovedpunkter fra de tre høringsuttalelsene:

 

Jordvernalliansens utgangspunkt er at en moderne jernbane for Østlandsområdet er nødvendig og riktig. Men: Det er enormt viktig at det tas valg for å skåne mest mulig matjord.

 

I Stange og Ringsaker gjelder det ikke minst traseens utforming. Over dyrka mark bør banene legges på høyder som gjør at en unngår dype skjæringer. Dersom skjæringer ikke er til å unngå, bør beslaget av matjord begrenses ved at banen legges i betongtrau/kulvert.

 

Det midlertidige arealbeslaget må begrenses. Et midlertidig arealbeslag av fulldyrka jord på 818 dekar bare i Stange er ikke akseptabelt. Det må søkes etter løsninger i byggeperioden som krever mindre areal, både til deponiplasser og riggplasser.

 

Jernbanegrunn som etter omlegging ikke lenger er i drift, må tilbakeføres til jordbruk. Dette er særs viktig i Stange, hvor det gjennom Ottestad blir anlagt helt ny trasé, og hvor det kan frigjøres i sum store arealer ved å tilbakeføre den gamle traseen til jordbruk.

 

Togtrase Hamar Børstad banner 800 p

 

I Hamar vil jordvernalliansen sterkt fraråde alternativ øst. Traseen fører til ødeleggende inngrep i produksjonsarealene til to av kommunens driftsenheter, Børstad og Tommelstad. Det direkte beslaget av matjord vil være på minimum 45 daa; sannsynligvis større, da skjæringer her ikke er innregnet. Stigningsforholdene fra Disenstranda opp mot tunnelpåhugget ved Furnesvegen vil gi dype skjæringer over både Børstad og Tommelstad.

Trasévalg og jordvernhensyn i Hamar må ses opp mot tilsvarende i Stange og Ringsaker. I Stange og Ringsaker er det umulig å unngå konsekvenser for dyrket mark, uansett trasévalg. Svært store arealer av dyrket mark blir omdisponert, særlig i Stange. Dette uunngåelige arealbeslaget må få konsekvenser for trasévalg i Hamar, hvor det er fullt mulig å unngå konsekvenser for dyrket mark ved å velge trasé midt eller vest.
Dobbeltsporprosjektet
gjennom Hedmarken kan ikke bli kjennetegnet ved å pløye seg gjennom noe av det beste Norge har av dyrket mark uten hensyn til jordvern. Stortinget har vedtatt et innskjerpet jordvernmål, og dette må også få konsekvenser for dobbeltsporprosjektet.

 

Med bane i dagen langs alternativ øst vil ca. 200 daa dyrka jord på Børstad bli liggende mellom jernbanen og eksisterende tettbebyggelse. Det er stor fare for at disse avsnørte arealene i neste omgang kan bli regulert til bolig/næring, og dermed være tapt for alltid.
Dersom østre linje skulle bli valgt, vil Jordvernalliansen kreve tunnel også for Børstad/Tommelstad.


En moderne bane for Hamar vil kreve tilsving for Rørosbanen både sørover og nordover. Særlig for framtidas antatt økte godstransport er det viktig at en ikke setter seg i en situasjon der tog må vendes på Hamar. Med østre alternativ vil Rørosbanen ikke kunne få tilsving nordover, med mindre den bygges ut i Åkersvika. Jordvernalliansen holder det for svært lite sannsynlig at det vil bli frigitt arealer for jernbane i de mest
verdifulle delene av Åkersvika.

Fra et jordvernsynspunkt er vestre og midtre linje likeverdige. Jordvernalliansen vil likevel peke på de sekundære virkningene av utbygging i tettbygd område. Boliger og næringsbygg som rives, må nødvendigvis omlokaliseres til nye tomter. For Hamars vedkommende vil enhver omlokalisering legge press på jordbruksområdene rundt byen. Jordvernalliansen ber om at traseer og tekniske løsninger som i minst mulig utstrekning fører til innløsning
av boliger og næringsbygg, velges.