Generell, upresis og svært lite konkrete tiltak – utsatt behandling


Publisert: 06.06.2015

Regjeringens jordvernstrategi er generell, upresis og svært lite konkret på tiltak og virkemidler. Den er til lite hjelp for kommuner og fylker, og gir ingen forventningsavklaring, slik det blant annet er formulert i arbeidet med Areal og transportplan for Oslo og Akershus, sier Jordvern Oslo og Akershus i en kommentar til regjeringens foreslåtte jordvernstrategi 


Torsdag la regjeringen fram sitt forslag til jordvernstrategi.

 

Jordvern Oslo og Akershus har sett på forslaget og leder Øyvind Kjølberg konkluderer med følgende:

  • Strategien er ikke logisk og konsistent i forhold til beskrivelsen i innledningen som danner bakgrunn for behovet for en strengere linje av hensyn krav om økt norsk matproduksjon på norsk areal, og økt forsyningssikkerhet av mat i Norge.  
  • I utredningen til Asplan Viak er et av hovedpoengene at tiltakene for et bedre jordvern skal være mekanismer som gjør at en unngår å bygge på dyrka mark, mens dette er tatt helt ut av regjeringens strategi.
  • Listhaug kaller 6000 dekar omdisponert dyrka jord pr. år som ambisiøst. Det betyr at hun er tilfreds med at vi ligger på dagens nivå, og det er ikke i tråd med Stortingets krav om en jordvernstrategi som skal redusere omdisponering av jord. Det betyr forhåpentlig at Stortinget ikke vil godta dette.
  • I strategien er det klare henvisninger til at dyrka mark har liten verdi i forhold til andre utnyttelser, at hensynet til andre formål som boliger og samferdsel er viktigere, og at hensynet til lokalt selvstyre er viktigere enn nasjonale mål egen matproduksjon.

– Dette må tolkes som en oppfordring til kommunene om  å følge dagens praksis, som er å aktivt planlegge å bygge på dyrka mark, og ta innsigelsene fra Fylkesmannen til megling, sier Kjølberg videre. Jordvern Oslo og Akershus er også skuffet over at strategien oppfordrer til å fortsette forsøksvis med jordflytting, selv om de faglige rådene er klinkende klare imot at dette er et uaktuelt virkemiddel.

 

Næringskomiteen trenger mer tid på behandlingen av regjeringens strategi og vedtok på torsdag å utsette behandlingen til høsten.