Ingen utbygging av Barkåker Syd


Publisert: 21.09.2016

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lar ikke Tønsberg kommune få bygge ut “Barkåker syd”. Hensynet til vern av den dyrkbare jorda og kulturlandskapet rundt Jarlsberg veier tyngst. -Fornuftig og svært gledelig, sier Sigbjørn Fjærvoll i Jordvern Vestfold.


KMD var på befaring tidligere i år. Her ser vi det omstridte dyrkbare området i forlengelse av Jarlsbergjordene

KMD var på befaringsmøte tidligere i år. Her ser de utover Jarlsbergjordene og med Barkåker Syd i enden. Det har vært klart en stund at de faglige rådene fra både Klima-og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet holdt fast på at Tønsberg kommune ikke fikk etablere næringsområdet Barkåker Syd i tilknytning til Jarlsbergjordene.

 

Fredag ble det klart at kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner fulgte rådene fra fagdepartementene. På KMDs sider ligger brevet som ble sendt ut til de berørte parter;

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet finner ut fra en samlet vurdering ikke grunnlag for å stadfeste Tønsberg bystyres vedtak av 3. februar 2016 for område D12 Barkåker syd i kommuneplanens arealdel 2014-2026.

 

Etter departementets vurdering er ikke behovet for område D12 Barkåker syd til næring så stort at det gir grunnlag for å tilsidesette de berørte nasjonale verdiene knyttet til landskap, jordvern, kulturmiljø og kulturlandskap rundt Jarlsberg hovedgård og Sem middelalderkirke.

 

Innsigelsene fra Fylkesmannen i Vestfold og Vestfold fylkeskommune er dermed tatt til følge.

 

Les hele begrunnelsen her

 

Her fra møtet i Tønsberg bystyresal hvor blant andre landbruksdirektøren redegjorde for Fylkesmannens innsigelse

Leder i Jordvern Vestfold, Sigbjørn Fjærvoll, deltok på befaringen med KMD. Her fra redegjørelsen til landbruksdirektør Olav Sandlund.

 

– Det er gledelig og fornuftig at Jan Tore Sanner og KMD følger de entydige og klare faglige rådene som er gitt fra både Klima- og miljødepartementet og fra Landbruks- og matdepartementet, sier Fjærvoll. -Det viser at Sanner har skjønt at det er en viktig nasjonal interesse å ta var på Vestfolds verdifulle matjord!

 

-En seier for fornuften! sier både Tønsberg og Vestfold Venstre i en kommentar.

 

Også Senterpartiets Steinar Solum var glad da han ble intervjuet av Tønsbergs Blad. (krever innlogging) I samme artikkel gir ordfører Petter Berg uttrykk for både skuffelse og overraskelse.