Ja, smart sentrumsutvikling kan redde både kommuneøkonomi og matjorda!


Publisert: 24.04.2017

Dette må kunne sies å være konklusjonen etter at Michael Fuller-Gee (sjefsarkitekt i Arendal), Geir Viksand (rådmann i Tønsberg) og Hans Hilding Hønsvall (utvalgsleder og fylkespolitiker, KrF) delte sine tanker på jordvernmøtet 6.april. Men er vi smarte nok i Vestfold?


Sigbjørn Fjærvoll kunne ønske velkommen til fullsatt amfi
Sigbjørn Fjærvoll, leder i Jordvern Vestfold, kunne ønske velkommen til fullsatt amfi på Gjennestad Gartnerskole.

Michael Fuller-Gee innledet om smart byutvikling
Hovedinnleder var sjefsarkitekt Michael Fuller-Gee. Han jobber til daglig som arealplanlegger i Arendal, men er også engasjert i EUs byutviklingsprogram og ulike byutviklingsprosjekter. Situasjonen i Arendal er svært lik situasjonen i mange vestfoldbyer; et definert bysentrum med omliggende tettsteder og en E18 som passerer lenger inn i landet. Fuller-Gee var veldig tydelig; Bygg der det allerede er asfalt i stedet for å legge ut nye boligområder utenfor sentrum. Feil arealpolitikk
vil koste kommunene dyrt! Vi må planlegge slik at bysentrum blir “motoren” i lokalsamfunnet. Men også tettstedene rundt må utvikles smart. Han viste flere spennende eksempler på hvordan byer og tettsteder bevisst har samlet sine funksjoner og tilbud i sentrum, hvordan det har ført til liv og ytterligere vekst og hvordan arealplanleggingen faktisk vil kunne spare kommunene for store kostnader. Det siste vil ikke minst være viktig
i møte med eldrebølgen som for alvor vil komme rundt 2021 – 2022 og som vil kunne bli svært kostbart for kommuner med allerede stramme budsjett.

Poenget er å konsentere ressurser og innsatsen på et avgrenset sentrumsområde og tenke nytt rundt samlokalisering av både offentlige tjenester, næring og boliger.

Bedre vern av matjorda og rekreasjonsområder rundt dagens sentrum blir da en konsekvens av smart og effektiv sentrumsutvikling.

Fuller-Gees presentasjon kan lastes ned her

Geir Viksand om arealplanlegging og kommuneøkonomi
Det er få, om noen, som kjenner bedre til en stadig strammere kommuneøkonomi enn kommunenes rådmenn. Geir Viksand er rådmann i Tønsberg. Han ble utfordret på om Tønsberg kommune er bevisst på at smart arealplanlegging er et verktøy for å bedre kommuneøkonomien. Han viste i hvert fall til at Tønsberg kommune jobber aktivt med fortetting og sentrumsutvikling og at prinsippene de utvikler etter stemmer godt overens med Fuller-Gees smarte tanker.

Hans Hilding Hønsvall viste flybilder og svarte på om RPBA er smart nok
Arealeffektivitet og utvikling av eksisterende byer og tettsteder er en grunntanke i Regional Plan for bærekraftig Arealpolitikk (RPBA) i Vestfold. Hans Hilding Hønsvall er leder for hovedutvalg for samferdsel og areal i Vestfold Fylkeskommune og er sentral nå når RPBA skal revideres. Alle kommuner har rullert sine kommuneplaner etter at RPBA ble vedtatt i 2013. Dessverre har en stor andel av nye byggeområder i randsonen rundt sentrum allerede blitt lagt
inn i kommuneplanene, selv om RPBAs retningslinjer sier at kommunene først skulle fortette og transformere i sentrum. Både Hønsvalls innlegg og innspillene fra de fremmøtte tyder på at det må gjøres grep i revisjonen slik at RPBA faktisk fører til en smartere utvikling av Vestfold fram mot 2040

Debatt og spørsmål fra salen
Etter oppklarende spørsmål rett etter innleggene og en pause med Gjennestad Gartnerskoles gode hjemmebakst ble det åpnet opp for innspill fra salen. Alle innlederne stilte i panelet og det ble en god debatt. Det var flere arealplanleggere og politikere i salen, så vi får håpe diskusjonen faktisk fører til en enda smartere arealforvaltning her i Vestfold. For på tross av RPBA har vi fortsatt mye å gå på!

Innlederne fikk både blomster og hvert sitt kvadratmeterbrød
Det er blitt en god tradisjon at innlederne får hvert sitt kvadratmeterbrød for å minne oss om at hver kvadratmeter med Vestfolds gode matjord hvert år gir nok kornavling, og dermed mel, til å lage et brød!

Vinnerne av Årets Jordvernpris 2017
En annen tradisjon er at Jordvern Vestfold deler ut Årets jordvernpris i Vestfold på vårt vårmøte. Som vi allerede har omtalt i egen sak var det i år Knutepunkt Horten Vest og Horten kommune som delte Årets jordvernpris for sin innsats til beste for matjorda ved valg av ny jernbanetrasé mellom Nykirke og Barkåker.  De mottok vel fortjent
applaus fra de fremmøtte.