Nye filmar om nytt vegnett og jordvern i Bømlo


Publisert: 07.02.2019

I Bømlo kommune i Hordaland held ein no på med ei enorm oppgradering av vegnettet. Gang på gang kjem ein her i konflikt med jordvern, urørt natur og dyreliv. Jordvernforeinga i Bømlo ber om at ein vurderer å oppgradera eksisterande trasé i staden.


MATJORD, DYRELIV OG URØRT NATUR TRUGA AV VEGUTBYGGING.

I Bømlo kommune i Hordaland held ein no på med ei enorm oppgradering av vegnettet. Gang på gang kjem ein her i konflikt med jordvern, urørt natur og dyreliv. Med denne føreslegne nye traséen vil ein dela fleire gardar, legga vegen over fulldyrka mark og beiter og gå langt inn i urørt natur i eit område der hovudtrekkrutene for hjort går. Ein legg og opp til kryssing av ein viktig gytebekk for aure.

Jordvernforeininga i Bømlo ber om at ein vurderer å oppgradera eksisterande trasé i staden. Samt ny bru i staden for monsterfylling i Vågen.

Klikk på bileta under for å sjå filmane;

Film: Konsekvensar av Vegtraséen Sakseide-Ekornsæter Bømlo

Film: Konsekvensar av Vegtraséen Sakseide-Ekornsæter Bømlo

Film: Fylling eller Bru? Planlagd Vegtrasé Sakseid-Hestaneset

Film: Fylling eller Bru? Planlagd Vegtrasé Sakseid-Hestaneset