Høringsuttalelser til RPBA


Publisert: 22.03.2013

02.01.13. Fristen for å avgi høringsuttalelser til Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA) gikk ut ved nyttår. Jordvernforeningen avga sin uttalelse, men var ikke alene om å påpeke viktigheten at en langsiktig og bærekraftig arealplan for Vestfold må ta godt vare på matjorda! Last ned uttalelsene her

Av Amund Kind
 
En del av kunnskapsgrunnlaget som ble utarbeidet og brukt i RPBA-prosessen, viste at kun 1% av Vestfolds dyrka og dyrkbare arealer var mindre skikket til produksjon av matkorn, poteter og grønnsaker. Det må vises at slike ikke fornybare ressurser forvaltes på en bærekraftig måte – både i et lokalt, nasjonalt og globalt perspektiv.
 
Jordvernforeningen mener at jordvernet – matforsyningsperspektivet – burde vært enda tydeligere i høringsforslaget. I dette tilfellet anser foreningen likevel at en ikke fullgod plan kan være bedre enn ingen plan. Men det er på betingelse av at høringsforslaget nå ikke svekkes og uthules på jordvernsiden. Hvis det skjer, er Vestfold bedre tjent uten en RPBA.
 
Dette er konklusjonen i Jordvernforeningen i Vestfold sin høringsuttalelse til Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA) som du kan laste ned i sin helhet her
 
Nedenfor har vi klippet ut en del sitater og linket til en del høringsuttalelser som også peker på at Vestfolds utvikling må skje på en slik måte at matjorda ikke bygges ned.
 
Vestfold Bondelags oppfatning er at høringsforslaget til RPBA har mange gode retningslinjer som er forenlig med målet om å produsere mer mat til en økende befolkning. Men, uten disse retningslinjene er Vestfoldsamfunnet bedre tjent med at det ikke vedtas noen RPBA.
Arealplankartene må derimot gås i gjennom på nytt og mye dyrka mark og dyrkbare arealer som nå er foreslått bygd ned, må tas ut av kartet og beholdes til matproduksjon. Helt i tråd med det Fylkestinget vedtok da de sendt RPBA ut på høring i september.
Last ned her
 
Flere lokale bondelag har også gitt sine klare innspill. Her kommer et lite utdrag fra Sandefjord
 
Sandar bondelag er kritiske til måten planen har blitt behandlet på. En så viktig plan bør skape et engasjement i befolkningen, minst like stort som en kommuneplan gjør. Det har man ikke klart.
Med bare ca 30% dyrket areal i kommunen
(Sandefjord) er det ikke akseptabelt at nær sagt alt foreslått og anbefalt ubyggingsareal omfatter dyrka/dyrkbart areal. Sandar bondelag mener derfor at samtlige anbefalte utbyggingsområder på dyrka areal ikke kan aksepteres
Last ned her
 
Aksjonsgruppa for Skoppum Vest peker på at en stasjonsetablering på Skoppum Vest vil gi Skoppum og tilliggende områder i Re og nordre Tønsberg en unik mulighet til vekst. En vekst som kan foretas på mindre produktive arealer. Det er her viktig å være kreative, se muligheter og gripe dem. Området ligger godt til rette for etablering av både bolig og næring. Kort vei til E18 og RV 19 samt en ny jernbanestasjon vil gjøre dette til et knutepunkt.
Dette samsvarer også godt med tidligere vedtak i kommunestyret i Horten og i Vestfold fylkesting vedrørende trasevalg.
Arbeidet med arealplanlegging i disse områdene bør komme raskt i gang. De bør også komme med i RPBA som noe mer konkret enn avklaringsområder. Det er viktig å synliggjøre muligheter, ikke minst overfor Jernbaneverket.
Last ned her
 
Også enkeltpersoner og grunneiere har avgitt høringsuttalelser. I Sande har det vært mye diskusjoner omkring Bøjordene (se bildet over), hvor det etter hvert har vist seg at det er tverrpolitisk enighet om at disse jordene bør ut. Grunneier Otto Galleberg skriver følgende
-Dette arealet er IKKE ledig for utbygging, da det allerede i dag er et avgjørende næringsareal for mitt landbruksforetak som produserer mat! Han peker videre på at det på disse jordene ble i år ble produsert nok mathvete til å lage 200 000 brød og 155 000 porsjoner med erter slik man finner de i frysedisken på butikken. Arealet har tidligere år også vært brukt til å produsere gulrøtter, poteter og oljefrø. Last ned hele uttalelsen til Galleberg her
 
Gunnar Lefsaker og Svend Aage Petersen har sendt inn en uttalelse hvor de peker på sammenhengen mellom befolkningsveksten og behovet for mer mat framover. –Bare i løpet av dette hundreåret vil jordas befolkning øke med nær 45 % og nå en sannsynlig tålegrense på 10 milliarder. Folketallet i Norge vil øke med 60 %. I Vestfold fylke disponerer vi landets beste jordbruksarealer. Vil vi makte å produsere mat til alle disse munnene?
Å sikre mattilgang for alle i framtiden kan være en like stor miljøutfordring, som kampen vi nå kjemper for å redusere CO2- utslippene og andre klimagasser. Vår rikdom vil ikke hjelpe oss hvis de store mateksporterende landene har behov for sin egen mat, eller hvis det oppstår alvorlige politiske kriser som kan hindre den internasjonale handelen. Jordvern og matproduksjon bør også med i en nasjonal kriseplan.
Petersen og Lefsaker foreslår at matjorda i de viktigste matproduserende områdene i Norge bør få samme status som nasjonalparkene våre, med et godt juridisk vern.  Last ned hele uttalelsen deres her
 
Det har helt sikkert kommet inn flere uttalelser som burde vært sitert og nevnt. Jordvernforeningen i Vestfold venter spent på veien videre nå for RPBA. Vestfold Fylkeskommune må først få oversikt over alle høringsuttalelser, før fylkesrådmannen lager et forslag til endelig plan som Fylkestinget kan vedta.
 
Vi minner igjen om hva Fylkestinget vedtok da de sendte RPBA ut på høring i september:
Fylkestinget mener det ikke er ønskelig at så store areal av landets beste matjord foreslås omdisponert til bolig/næring. For å unngå dette kan det være aktuelt å basere RPBA på at en større andel nye boliger etableres i eksisterende boligområder/tidligere utbygde områder, enn hva høringsforslaget legger opp til.
 
Lykke til!