Hvorfor så overrasket, Petter Berg?


Publisert: 30.09.2016

At ordfører Petter Berg er skuffet over å ikke få bygge ned dyrkbar jord på Barkåker Syd er greit, men at han er overrasket er vanskelig å skjønne, skriver Jordvern Vestfold i dagens Tønsbergs Blad og er kritiske til “Bergs forbuskningsstrategi”.


Hvorfor så overrasket, ordfører Berg? 

Jordvern Vestfold og mange med oss er glade for den endelige beslutningen om at det ikke blir noe av planene om næringsbygg på området Barkåker syd. Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) har med sitt vedtak slått fast at vern av matjord og bevaring av et verdifullt kulturlandskap er den viktigste samfunnsinteressen i dette området.

At ordfører Berg er skuffet over avgjørelsen til statsråd Sanner får så være, men at han er overrasket er vanskeligere å skjønne.  Det har vært mange tydelige signaler om hvilken vei avgjørelsen ville gå underveis.

 

Både fylkesmannen og fylkeskommunen varslet tidlig innsigelse til Barkåker syd. Flertallet (H, AP og FRP) i bystyret i Tønsberg ville likevel ikke ta hensyn til at Jarlsbergområdet er ett av flere landskapsområder i Vestfold som har nasjonal vernestatus. Det samme flertall mente at omdisponering av 250 dekar dyrkbar jord inne i et stort sammenhengende jordbruksområde er helt i orden. Innsigelsesinstituttet brukes når lokale myndigheter ikke ser eller vil se at nasjonale
interesser står på spill. I Vestfold går det mange år mellom hver gang en arealkonflikt må løses av KMD. Dette er ikke overkjøring av lokaldemokratiet, men en sikkerhetsventil for at nasjonale verdier blir tatt hensyn til i lokale planer.

 

Ordfører Berg er også orientert om at NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) definerer arealene på Barkåker syd som meget godt egnet til nydyrking og at området er ekstra verdifullt fordi det grenser inn mot et stort sammenhengende jordbruksområde. Vi liker å tro at våre lokale politikere baserer sine vedtak på slik kunnskap. I stedet fortsetter ordfører Berg å snakke om “dårlig jord” og at området er bevokst med “ugjennomtrengelig
kratt” som et utrykk for at jorda er mindreverdig som framtidig matressurs. Dette er en «forbuskingsstrategi» vi ofte møter når politikere ønsker å bygge ned matjord.

 

I kommuneplanen blir “matkommunen Tønsberg” omtalt. Med god grunn! Av det totale landarealet i Tønsberg kommune utgjør dyrka og dyrkbar jord hele 54 % (Norge 6,5 %). Dette er næringsareal for matproduksjon og av nasjonal verdi fordi den er særdeles viktig for matforsyningen i Norge. 

 Vi får håpe og tro at vi ikke får flere Barkåker syd på en stund. Min oppfordring til det politiske flertallet i denne saken blir: Vær stolte av all den næringsutviklingen som matjorda gir grunnlag for, og vær bevisste på det nasjonale ansvaret dere har for at Tønsbergs verdifulle dyrka og dyrkbare arealer forvaltes slik at den også i framtida kan brukes til matproduksjon.

 

Sigbjørn Fjærvoll
leder Jordvern Vestfold