Matkommunen Tønsberg


Publisert: 22.03.2013

Tønsberg kommune rullerer kommuneplanen nå og har hatt samfunnsdelen på høring. Kommunen omtaler seg selv som “matkommunen” og følger opp flere viktige føringer fra RPBA om fortetting og god byutvikling. Jordvern Vestfold stiller seg derimot undrende til at jernbanekorridorene er lite omtalt.


Jordvern Vestfold har med interesse gjennomgått samfunnsdelen av kommuneplan for Tønsberg kommune. Kommuneplanens samfunnsdel legger rammene for kommunens utvikling. Planen som har en langsiktig horisont (2014 – 2026), legger viktige føringer for kommuneplanens arealdel og byplanen.

 

Sett fra vårt ståsted inneholder planen flere positive elementer:

  • Vilje til effektiv arealutnyttelse ved fortetting og transformasjon i tidligere utbygde områder. Dette er særlig viktig i Tønsberg sentrum
  • Ingen utvikling av nye lokalsentre/nærsentre i kommunen
  • I planperioden fram til 2026 prioriteres fortetting og transformasjon framfor å bygge på dyrka mark/i grønne lunger 
  • Tønsberg kommune skal ta sosiale og miljømessige hensyn utover det som er lovpålagt
  • Tønsberg kommune omtaler seg som Matkommunen. 


Jordvern Vestfold understreker at god byplanlegging representerer et godt vern av matjorda. Videre peker vi på at punktet om å prioritere fortetting og transformasjon framfor å bygge på matjord er helt i samsvar med vedtatte rekkefølgebestemmelsene i Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk, RPBA (retningslinje 2.1.1 a).

 

Jordvern Vestfold stiller derimot noen spørsmål til antatt befolkningsvekst, næringsarealer og at valg av jernbanetrasé mellom Nykirke og Barkåker i liten grad er vurdert i Samfunnsdelen.

 

Last ned og les hele høringsuttalelsen her