Skuffende holdning til jordvern i Sandefjord


Publisert: 22.03.2013

Det er skuffende at Sandefjord kommune spiller inn nye matjordarealer ut over det som er avklart i RPBA og at de allerede ved første rullering etter vedtatt RPBA forsøker å bygge ned så mye av matjorda på innsiden av den langsiktige utviklingsgrensen. Alt arbeid som er lagt ned i RPBA kan være forgjeves hvis kommunen får godkjent sin kommuneplan.


Jordvern Vestfold påpeker i sin uttalelse (kan lastes ned her) at Sandefjord kommune har et tydelig signal både fra regionale og nasjonale myndigheter om å føre en arealpolitikk som gir mulighet for økt matproduksjon og bedre vern av matjorda.

 

Det er derfor ekstra skuffende at den første vestfoldkommunen som legger fram sin kommuneplan etter vedtatt regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) ønsker å bygge ned så mye matjord! Sandefjord kommune var av de kommunene som fikk “frigitt” mest matjord til nedbygging i RPBA. Allikevel fåreslår de å bygge ned ytterligere matjordarealer i sin kommuneplan bare uker etter at endelig RPBA er vedtatt!

RPBA legger dessuten opp til at man skal fortette og “bygge seg ferdig” på ledige arealer slik at det kan produseres mat på frigitte matjordarealer så lenge som mulig fram mot 2040. Dette neglisjeres av Sandefjord kommune som i stedet foreslår å bygge ned en stor del av de frigitte arealene før 2026.

 

Jordvern Vestfold er derfor tydelige på at alt arbeid som er lagt ned i RPBA er gjort forgjeves hvis Sandefjord kommune får godkjent sin kommuneplan…

 

Dette har også flertallet i Fylkestinget forstått etter at fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok å fjerne en del innsigelser som fylkesrådmannen hadde foreslått på grunn av brudd på retningslinjer om jordvern i RPBA. Det ble derfor i forrige uke innkalt til ekstraordinært fylkestingsmøte.

 

Her ble det flertall for å sende innsigelser til flere av områdene, men det er uvisst hvilken konsekvens dette får siden høringsfristen da var ute.