Vil du vite hva partiene mener om jordvern?


Publisert: 23.08.2023

I år er det kommune- og fylkestingsvalg

I løpet av mandag 11. september har du og jeg muligheten til å gi vår stemme til det partiet vi ønsker skal styre kommunen og fylket vårt de neste 4 årene.

Jordvern Vestfold ønsker at du som stemmer skal vite hva de ulike partiene mener om vern av matjord. Vi har derfor saumfart partiprogrammene om de gjør noe ekstra for jordvernet i alle kommuner i Vestfold. Vi har også gått igjennom fylkespartienes program. Det vi har funnet ut er samlet i brosjyrene som du kan laste ned her;

Valg 2023 –

 

Jordvern Vestfold vil besøke partiene på deres stands

De neste lørdagene vil listetopper og -kandidater samles rundt på stands rundt omkring i fylket. Jordvern Vestfolds styremedlemmer vil reise rundt og diskutere jordvern med alle partier.

Kjenner du en politiker? Ta en jordvernprat!

Selv om styret skal reise rundt, oppfordrer vi samtidig alle som synes vern av matjorda er viktig til å ta en prat med politikere du kjenner. Bruk brosjyra som utgangspunkt for en prat. Her finner du noen aktuelle tema og utfordringer og vi har også laget 6 spørsmål som vi mener våre politikere bør kunne svare på:

  1. Er du enig eller uenig i at arealer til å dyrke mat på er en knapp ressurs i verden?
  2. Hva med slike arealer i Norge, her i Vestfold og den kommunen du kommer fra?
  3. FNs bærekraftmål setter fokus på en del felles utfordringer alle nasjoner deler. Bærekraftmålene er førende for norsk arealpolitikk. Hvilket ansvar mener du vi i Norge må ta for å bekjempe sult i verden (bærekraftmål 2), og hvordan vil du som vestfoldpolitiker sørge for at jordvernet ikke drukner i andre bærekraftmål?
  4. Hva mener du om jordflytting i arealplaner?
  5. Demografene sier at det i Norge om få år vil være 6 millioner innbyggere, og kanskje 7 millioner, før neste århundreskifte. Hvilken konsekvens mener du det må få for forvaltningen av dyrkede og dyrkbare arealer her i landet?
  6. Hva vil du gjøre for å hindre nedbygging og/eller ødelegging av dyrkede og dyrkbare arealer i Vestfold?

 

Hvorfor utfordre politikerne på jordvern?

Kommuner og fylkeskommuner er pålagt å drive sin arealpolitikk og samfunnsutvikling basert på FNs bærekraftmål. Stortinget har nå strammet inn det nasjonale jordvernmålet ytterligere til maks 2000 dekar årlig omdisponering av dyrka mark. Samtidig viser en SSB rapport fra 2022 at den samla arealreserven bare til boligbygging og næring i landets kommuneplaner er på 83 000 dekar. Her må det opprydding til – nå!

Slike areal må tilbakeføres til LNFR i kommuneplanene og kommunene må bli enda flinkere til å utvikle og transformere allerede asfalterte areal.

Politikere i Vestfold er bevisste på jordvern. De har til og med fått den nasjonale jordvernprisen for å ha blitt enige om et sterkt jordvern i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) i Vestfold. Allikevel ser vi at kommunene i gamle Vestfold i sine kommuneplaner (ved forrige lokalvalg i 2019) hadde planlagt å bygge ned 1175 dekar dyrka mark og 1516 dekar dyrkbar mark.

Til sammen 2691 dekar matjord, tilsvarende 385 fotballbaner. Legges disse fotballbanene etter hverandre langs E18 så vil du kjøre på fotballbaner i 40 km, tilsvarende avstanden fra Sandefjord til Holmestrand!!!!

I tillegg kommer nedbygging av matjord ifm InterCity, Torp Øst og solcelleparker m.m som dukker opp utenom kommuneplanene…

Det viser at politikerne i høyeste grad må utfordres på et sterkere vern av matjorda i sin realpolitikk!

Det er min og din oppgave å gi en stemme til de politikerne og partiene vi mener vil ta best vare på matjorda!
Jordvern Vestfold