Togtrasé øst? Helt på jordet!


Publisert: 26.05.2016

Jordvernalliansen i Hedmark inviterte Hamar-ordfører Einar Busterud ut på jordet på Børstad, og sendte med han et tydelig budskap tilbake: Si nei til østlig alternativ for dobbeltspors jernbane, og ta vare på verdifull dyrket mark!


 

Alle 800 piksler

Hamar-ordfører Einar Busterud møtte et stort og bredt engasjement på Børstad gård i Hamar. Busterud til høyre, sammen med Esten Segbø Løvaas fra Hedmark Natur og Ungdom, Lars Opsal jr fra Hedmark Bondelag og Arne Østlund fra Hedmark Bygdeungdomslag.

 

Jordvernalliansen i Hedmark består av 12 organisasjoner. De to ungdomsorganisasjonene Hedmark Natur og Ungdom og Hedmark Bygdeungdomslag er begge representert i alliansens arbeidsutvalg, og gikk i bresjen da alliansen markerte seg ved gårdene Børstad og Tommelstad onsdag 25. mai.

 

Hedmark Natur og Ungdom hadde laget et svært banner med påskriften «TOGTRASÉ HER? HELT PÅ JORDET!». 22 unge fra Hedmark Bygdeungdomslag og Natur og Ungdom omkranset banneret da Busterud kom til jordet ved Børstadalleen.

 

Togtrase Hamar Børstad NU 800 p

Esten Segbø Løvaas fra Hedmark Natur og Ungdom la fram hovedbudskapet overfor ordføreren.

 

Leder i Hedmark Natur og Ungdom, Esten Segbø Løvaas, la fram et tydelig budskap på vegne av alliansen:

 

– Jordvernalliansen i Hedmark oppfordrer på det sterkeste Hamar kommune til å unngå alternativ øst når trase for dobbeltsporet jernbane gjennom Hamar skal velges. Alliansen mener at jordvernhensyn må tillegges stor vekt ved valg av trasé. Østlig trasé går i all hovedsak gjennom jordbruksarealer, mens de to andre alternativene i ingen eller liten grad berører matjord, sa Segbø Løvaas.

 

Alliansen viste til at østlig trasé vil ta viktig og god matjord fra de to gårdene Børstad og Tommelstad. Selve traseen vil ta 45 dekar på disse to gårdene. I tillegg kommer et midlertidig beslag i byggeperioden på 125 dekar. Midlertidig beslag i en byggeprosess gir ofte varig forringelse.

I tillegg er det fare for at utbyggingsgrensa for Hamar by blir flyttet helt ut til togtraseen ved valg av østlig alternativ. Det inneklemte arealet vil i manges øyne ligge lagelig til for utbygging av boliger eller næring. Dette potensielt inneklemte arealet er 200 dekar stort.

 

Togtrase Hamar Børstad BU 800 p

Arne Østlund fra Hedmark Bygdeungdonmslag bød på en lekker tallerkenrett: Asfaltbiff og pukkgrønnsaker.

 

Som symbol på nedbyggingfaren overleverte bygdepolitisk nestleder i Hedmark Bygdeungdomslag, Arne Østlund, en tallerken med asfalt-«biff» og pukk–«grønnsaker» til ordføreren. Busterud fikk tydelig beskjed om at det ikke blir noe mat av å legge jordene under pukk og asfalt.

 

Ordføreren la vekt på at trasévalget blir en vanskelig beslutning for Hamar-politikerne, ikke minst fordi utbyggingen vil gå ut over mange boliger, særlig i de andre to traséalternativene. Busterud sa også at tapet av matjord blir mye større i Stange, nabokommunen i sør.

 

Lars Opsal jr, som er talsperson for jordvernalliansen og nestleder i Hedmark Bondelag, sa at alliansen har arbeidet mye med å få best mulige løsninger i Stange.

 

– Men i Stange er det ikke til å unngå at traseen går gjennom dyrket mark. I Hamar, derimot, er det to alternativer som ikke tar dyrket mark. Vi mener at det ligger et ekstra ansvar på politikerne i områder hvor det er mulighet til å unngå tap av matjord. Hamar har et et tungtveiende ansvar her, sa Opsal jr.

 

Togtrase Hamar Børstad banner 800 p

22 ungdommer og to godt voksne karer hadde et tydelig budskap på jordet.

 

Allliansen viser til at Norge har bare tre prosent dyrket mark. Jordsmonnet er i praksis en ikke-fornybar ressurs, siden det tar 1000 år å danne et ti centimeters lag med matjord.

Stortinget vedtok høsten 2015 en jordvernstrategi. Målet for omdisponering av dyrket ord ble strammet inn fra 6000 dekar til maks 4000 dekar årlig innen 2020. I oppfølgingen av strategien i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett slår regjeringen fast at kommunene har et ansvar for å følge opp målene, og at «plan- og bygningsloven gir kommunene de viktigste virkemidlene for å kunne unngå nedbygging av dyrket mark».

 

Det skjerpede jordvernmålet forplikter både Staten ved Jernbaneverket og Hamar kommune. 1. juni legger Jernbaneverket fram sin anbefaling for trasévalg til Hamar kommune. Jordvernalliansen følger med, og ønsker begge parter lykke til med de særdeles viktige beslutningene.

 

 

Tograse Hamar Børstad diskusjon 800 p

 Esten Segbø Løvaas, Arne Østlund og Lars Opsal jr vil følge ordførerens og kommunens håndtering av saken videre. I bakgrunnen Hamar Arbeiderblads journalist.