Årsmøte i Jordvern Vestfold 8. mars 2022


Publisert: 23.02.2022

Jordvern Vestfold har sendt ut innkalling til årsmøtet – tirsdag 8. mars 2022 i amfiet på Gjennestad vgs

Jordvern Vestfold viser til innkalling til årsmøtet som er sendt ut per post nå. Vi er glade vi igjen kan innkalle til et fysisk årsmøte!

For å spare porto har vi også i år valgt å legge ut årsmøtepapirene her på nett. Ta kontakt hvis du ønsker disse tilsendt i posten.

——-Du finner årsmøtepapirene nederst i saken——-

Før vi begynner med de vanlige årsmøtesaker blir det:

Faginnslag:

«Jordvern og bærekraft» – et undervisningsopplegg for videregående skole

Jordvern Vestfold har kontaktet naturbruksskolene våre og presentert en skisse for et helt nytt undervisningsopplegg knyttet til jordvern, arealressurser og bærekraft. En naturlig innfallsvinkel er FNs bærekraftsmål. Bærekraftsmålene skal “gjennomsyre” undervisningen på alle videregående skoler og vern av matjorda er ikke bare et mål i seg selv. Jordvern er avgjørende for å nå FNs bærekraftmål.

Styret ønsker å presentere opplegget for årsmøtet og håper å få med representanter fra skolene, både lærere og elever, i en felles diskusjon for hvordan dette kan justeres og bakes inn i undervisningen i den videregående skole.

 

Utdeling av Årets Jordvernpris 2022

I fjor vant Kaldnes AS. Hvem vinner i år? Møt opp og se.

 

Deretter blir det ordinere årsmøtesaker

Sakliste Årsmøtet 2022:

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
 4. Behandle årsmelding *
 5. Behandle regnskap *
 6. Arbeidsplan for 2022/23 *
 7. Innkomne saker – Ingen innkomne saker er meldt inn
 8. Behandle budsjett og årskontingent*
 9. Valg*
  • Leder og nestleder for 1 år
  • 2 styremedlemmer for 2 år
  • 2 vararepresentanter for 1 år til styret i nummerorden
  • Nytt medlem for 3 år og vara for 1 år til valgkomiteen, samt revisor

* Se årsmøtepapirene i tekstboksen under

Hans Huseby og Arne Nøkland ledet møtet fra "studio" på Grønt Fagsenter

Blir Hans Huseby og Arne Nøkland gjenvalgt som henholdsvis leder og nestleder?  

Innkalling og saksliste Jordvern Vestfolds årsmøte 2022

Årsmelding 2021 Styrets Innstilling

Kasserers kommentarer til regnskapet 2021 Med revisors godkjenning

 • Hovedbok, regnskapssammendrag m.m kan sendes på forespørsel og legges fram i årsmøtet

Arbeidsplan for 2022/23 Styrets Innstilling

Valgkomitéens innstilling vil bli lagt ut her så fort den er klar