Nedbygging av matjord

Det er Fylkesmannen som har ansvar for gi oversikt over nedbygging av dyrka og dyrkbar jord. Til grunn for den såkalte omdisponeringsstatistikken ligger enkeltvedtak etter jordloven og regulering etter plan og bygningsloven om å bruke dyrka og dyrkbar jord til annet enn matproduksjon.


I perioden 1991 – 2011 er 13.635 dekar eller 3,3 % av jordbruksarealet i Vestfold omdisponert til utbyggingsformål. Det omdisponerte arealet tilsvarer 85 % og 40 % av jordbruksarealet i kommunene Nøtterøy og Sandefjord. Noe av arealet som tas ut av matproduksjon blir brukt til golfbaner eller tilplantet med skog. Dette arealet kan tilbakeføres til matproduksjon igjen. Kostnadene vil imidlertid være ganske betydelige.
Fylkesmannens egen side om Jordvern
finner man statistikk for årlig forbruk av matjord samt hva matjorda brukes til (boligbygging, samferdselsanlegg etc.)

 

Kontakt Jordvern Vestfold

Besøks-/postadresse:
Gjennestadtunet 85
3160 Stokke

Epost: vestfold@jordvern.no
Mobil:  41067532

Org.nr 913 061 284