Fakta

Fakta om Vestfold

Dette er et jordklassifiseringskart for Vestfold, hvor rødt er matjord klasse A= egnet for produksjon matkorn og potet.
NIBIO, NLR Viken og Statsforvalterne justerte opp enda mer i klasse A enn kartet viser og så mye som 70 % av matjorda i Vestfold er egnet for produksjon av matkorn og potet!

Kartet kan lastes opp som et av flere temakart i RPBA hos Vestfold og Telemark fylkeskommune

Kartet er hentet fra  Fylkesmannen i Vestfold sin rapport om landbruksarealene i Vestfold og klassifisering av disse etter kvalitet.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har også en god faktaside om jordvern og nedbygging i fylket vårt

Arealbarometer for Vestfold

Vestfold er landets minste fylke. Mens jordbruksarealet bare utgjør 3 % av landarealet i Norge, er denne andelen hele 20 % i Vestfold. Her kan du lese mer om Skog og Landskap sitt arealbarometer for Vestfold.

Nedbygging av matjord

Det er Fylkesmannen som har ansvar for gi oversikt over nedbygging av dyrka og dyrkbar jord. Til grunn for den såkalte omdisponeringsstatistikken ligger enkeltvedtak etter jordloven og regulering etter plan og bygningsloven om å bruke dyrka og dyrkbar jord til annet enn matproduksjon.

 

Kontakt Jordvern Vestfold

Besøks-/postadresse:
Gjennestadtunet 85
3160 Stokke

Epost: vestfold@jordvern.no
Mobil:  41067532

Org.nr 913 061 284