Fortsatt betydelig nedbygging av matjord i Vestfold


Publisert: 22.03.2013

18.03.10. Foreløpige tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at det totalt ble omdisponert 420 dekar dyrka og dyrkbar mark i Vestfold i 2009 (herav 382 dekar dyrka). Mot 502 dekar året før. Altså en liten, men gledelig nedgang i Vestfold fra 2008. På landsbasis derimot økte omdisponeringen og regjeringens halveringsmål innen 2010 synes å være i det blå.

Av Amund Kind
 
Siden 1991 er det totalt omdisponert hele 15 658 dekar dyrka og dyrkbar mark etter jordloven og plan- og bygningsloven i Vestfold. Dette tilsvarer 2 200 fotballbaner!!!
 
Gjennomsnittlig er det dermed omdisponert 824 dekar pr år. På dette arealet kunne det i stedet vært produsert 363 000 kg hvete årlig!
 
Historisk er det bykommunene Tønsberg, Larvik og Sandefjord som har vært de grådigste matjordslukerne i fylket. I 2009 er det Sandefjord (151 dekar) og Tønsberg (150 dekar) som topper lista. Mye av omdisponeringen i Sandefjord skyldes midlertidig omdisponering til blant annet juletreproduksjon. I Tønsberg er derimot det meste omdisponert til andre formål enn landbruk og hele 141 dekar er dyrka mark. Dette gjør Tønsberg til landets 12. verste kommune når det gjelder å omdisponere dyrka mark.
 
Statistikken viser også at jordbruksareal i aktiv drift i Vestfold er redusert med hele 6 546 dekar de tre siste åra, basert på de tallene det søkes produksjonstilskudd på. Dette er langt mer enn det som omdisponeres. Det er noe usikkerhet knyttet til arealtallene, og disse arealene asfalteres jo ikke ned, men det er uansett en utvikling det må tas tak i. Jordbruksarealet i drift i Vestfold er nå 414 780 dekar.
 
Regjeringen gikk i 2004 ut med et mål om å halvere omdisponering av dyrket mark innen 2010. I stedet ser vi en økning i omdisponeringen fra 2008 til 2009 i Norge. Statssekretær i landbruks- og matdepartementet Ola T. Heggem vedgår ovenfor Nationen at de dessverre ikke kommer til å nå målet. Heggem kommer til Stokke 15. april for å snakke om Jordvern. Møt opp og påvirk statsekretæren der!