Fullsatt sal på møte om matjord og jordflytting


Publisert: 07.03.2016

Onsdag kveld ønsket Jordvern Vestfold velkommen til møte på Gjennestad. Ekstra stoler måtte settes fram for å få plass til alle og det var mange lokalpolitikere blant de fremmøtte. De fikk nyttig info om matjord og faglige betraktninger rundt jordflytting.


Stadig flere kommuner i Vestfold ser på muligheten for å bygge ned matjord basert på forutsetningen om at matjorda tas vare på og flyttes til andre steder en kan produsere mat.

 

Vidar ønsker velkommen til møte om matjord og jordflytting

– Jordvern Vestfold er redd for lokale planmyndigheter ikke har tilstrekkelig og god nok kunnskap om matjord og jordflytting. Det skal veldig mye til for at levende matjord flyttes på en slik måte at matproduksjonen kan opprettholdes. Krav om flytting av matjord kan derfor fort bli en tilsynelatende lettvint løsning (quickfix) for lokalpolitikere og utbyggere som vil føre til mindre mat. Det er bakgrunnen for at vi har valgt å fokusere på matjordkvalitet og jordflytting
i kveld og det er svært gledelig at så mange lokalpolitikere har tatt turen, sa Vidar P. Andresen, leder i Jordvern Vestfold, da han i går kveld ønsket 75 deltagere velkommen til jordvernmøte på Gjennestad gartnerskole. 

 

Siri Svendgaard Stokke om matjord, jordkvalitetskart og jordflytting

Forskningsmiljøet ved NIBIO, Norsk institutt for Bioøkonomi, jobber mye med matjord, jordvern og jordflytting. Seksjonssjef Siri Svendgaard-Stokke var derfor invitert som innleder for å forklare og vise hva matjord er og hva som ligger til grunn for temakartene som viser hvor den gode matjorda ligger.

 

–Vestfold har svært mye god matjord og lokale politikere har et stort ansvar for den nasjonale matproduksjonen. Våre temakart “Jordkvalitet” viser at 77 % av matjorda i Vestfold er av svært god kvalitet for matproduksjon. Hun viste med gode bildeeksempler, blant annet fra Sandefjord, at det dessverre er bygd ned veldig mye matjord siden 1950-tallet. Hun ba også lokalpolitikere og arealplanleggere om å ikke la seg lure av at enkelte grunneiere lar god matjord ligge brakk,
for at det dermed skal være lettere å få det omdisponert til bolig og næringsformål. 

 

–Vårt arbeid og våre kart skal gjøre det mulig for arealplanleggere og lokalpolitikere å ta kunnskapsbaserte beslutninger om arealbruk. Etter å ha jobbet mye med matjord over hele landet er det viktig for meg å få fram at den beste jorda på store sammenhengende jordbruksarealer i gode klimasoner må forbeholdes matproduksjon! sa Svendgaard-Stokke.

 

Her kan du laste ned plansjene fra Siri Svendgaard-Stokke, NIBIO sin presentasjon om matjord

 

Jon Randby om både egnethetskart og jordfllytting

Fylkesmannen i Vestfold sitter også på mye fagkunnskap om matjord. Seniorrådgiver Jon Randby kunne supplere med at jordkvalitetskartene er bearbeidet ytterligere i Vestfold. I den opprinnelige klassifiseringen fra NIBIO, er mye av Vestfolds unike matjord som er egnet for tidligproduksjon av grønnsaker, ikke havnet i “svært god kvalitet”. –Disse arealene er jo av de mest verdiskapende matjorda vi har i fylket, så når vi tar hensyn til at bøndene i Vestfold
blant annet har bygd ut et omfattende vanningsanlegg så viser det seg at rundt 90 % av matjorda må kunne klassifiseres som “svært godt egnet for matproduksjon”, poengterte Jon Randby.

 

-Det er disse egnethetskartene som ble lagt til grunn for Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk og det er disse vi oppfordrer kommunale arealplanleggere til å bruke. Her kommer det også fram hvilke skogarealer som kan være egnet for oppdyrking, såkalt dyrkbar jord, understreket Randby.

 

Last ned Jon Randbys presentasjon 

  

Sandefjord NU Matilde Angeltveit med apell om å spare Sørbyjordene

Sandefjord Natur og Ungdom er svært opptatt av at framtidige generasjoner skal ha nok matjord å dyrke mat på og at Sandefjord kommune må slutte å bygge ned matjord med boliger og næringsbygg. Matilde Angeltveit holdt en flott appell med en klar adresse til Sandefjords politikere om at de ikke kan bygge ned 190.000 kvadratmeter førsteklasses matjord ved Sørby/Virik. Det handler om asfalt eller brød på tallerkenen!

 

 

Mange av de fremmøtte var spente på hva NIBIO og Fylkesmannen i Vestfold hadde å si om jordflytting.

 

Svendgaard-Stokke og Randby supplerte hverandre på dette temaet og de var veldig enige. Under følger en kort oppsummering:

 • Det gamle, gode avlingsnivået følger ikke automatisk med på lasset når man flytter matjord!
 • Teknisk mulig, men krever mye planlegging og at alle deloperasjoner og entreprenører som er inne i prosessen gjør jobben sin riktig for å sikre et godt resultat! Potensielle utfordringer i spredning av skadegjørere, uønskede arter og sykdom m.m.
 • Bør være siste tiltak for å kompensere tap av matproduksjon.
 • Matjordlaget er viktig, men de andre jordsjiktene under matjordlaget er også viktige for at røttene skal kunne utvikle seg, hente næring og vann.
 • Særlig siltjord og leirjord tåler dårlig å bli mellomlagret i hauger! Best forutsetning for flytting er på sandjord og morenejord.
 • Kostnad ved jordflytting varierer med omfang, mellomlagring og om det skal bygges opp på ikke dyrkbar jord eller forbedre dagens matjord. Det ble vist til beregninger som varierte mellom 3 og 10 millioner kr per hektar.
 • Regional plan for bærekraftig arealpolitikk i Vestfold (RPBA) sier mye bra, men vi må klare å følge opp vilkårene
  • Matjord skal bygges ned så sent som mulig i planperioden.
  • Uregulerte og/eller ubebygde areal skal fortettes først.
 • Det ble vist til Asplan Viak sin rapport som fulgte regjeringens forslag til ny jordvernstrategi
  • Konklusjon: Basert på erfaringene som er gjort i prosjektet, mener vi at aktuelle tiltak for å styrke jordvernet må rettes mot mekanismer for å unngå omdisponering og nedbygging av verdifulle jordbruksarealer.
  • Anbefaler at man fortsetter å samle erfaringer med bruk av jordflytting i samferdselsprosjekter, med tydelig fokus på at jordflytting er siste alternativ prioritert etter å unngå, avbøte eller restaurere. Anbefaler ikke å benytte ordningen i private utbyggingsprosjekter fordi det der vil kunne medføre svekket jordvern ved at det bidrar til å legitimere mer omdisponering av dyrka jord. Rapporten er generelt skeptisk til tiltak som legitimerer nedbygging
   av matjord!

Last ned Siri Svendgaard-Stokke, NIBIOs plansjer om jordflytting

Fylkesmannen i Vestfold, Nibio og Nasjonal jordvernstrategi er enige om prioritering rundt jordvern 1.Unngå 2.Begrense 3.Avbøte 4.Kompensere

Engasjement i salen. Her er det Ole Døvik som tok ordet

Det var en engasjert sal som stilte mange spørsmål til innlederne og kom med klare synspunkter selv også! Her er det Ole Døvik som har tatt ordet.

 

Til slutt benyttet Jordvern Vestfold anledningen til å fortelle fra arbeidet med opprop “Stopp nedbygging av matjord – nå!” og de 5000 signeringene som var overlevert til Stortinget tirsdag morgen. Basert på foreliggende opprop ble det stilt spørsmål fra Jordvern Vestfold om hvordan kommunisere, i bilder og ord, for å oppnå respons fra publikum. Det kom få
klare synspunkter på dette.

 

Jordvern Vestfold har også laget en ny brosjyre som er ment som en “starter” for å snakke med lokalpolitikere, arealplanleggere og andre om det å ta vare på matjorda. Akkurat som at det er summen av alle små vedtatte omdisponeringer som gjør at vi bygger ned tusenvis med dekar matjord hvert år, er det summen av alle små samtaler om hvorfor matjorda er viktig og trengs til matproduksjon som kan gjøre at flere folk forstår
nødvendigheten av et sterkere jordvern!

 

Jon Randby, fylkesmannens landbruksavdeling, Siri Svendgaard-Stokke, seksjonssjef Nibio og Vidar P Andresen, leder i JV foran en fullsatt sal

Jon Randby og Siri Svendgaard-Stokke fikk lokalmat og hvert sitt kvadratmeterbrød som takk for gode innledninger og svar på spørsmål.

 

Takk til alle som møtte opp!

 

 

Under følger noen fler bilder fra engasjerte innlegg

Arne Nøkland om erfaringer fra E18 og midlertidige massedeponier på matjord

Arne Nøkland med tydelig innlegg om erfaringer fra ny E18 og midlertidige massedeponier på matjord.

 

Ordfører i Andebu Bjarne Sommerstad

Ordfører i Andebu, Bjarne Sommerstad mente jordflytting er en så dårlig investering at det vil være et jordverntiltak med kort levetid! Vi har tilgjengelige arealer som ikke berører matjord og må bygge på disse i stedet. Han siktet særlig til ny sammenslått kommune Sandefjord, Andebu og Stokke.

 

Reidar Thorbjørnsen engasjert jordverner i Sandefjord

Reidar Thorbjørnsen likte det han hørte av Andebuordføreren og ønsket både Sommerstad og hans jordvernengasjement velkommen til Sandefjord! Selv satte han spørsmål med hvorfor Sørby/Virik-jordene skal kunne bygges ned når RPBA sier at det ikke skal skje før nærmere 2040! 

 

Varaordfører i Stokke, Nils Ingar Aabol, mente også at ny storkommune nå må se på hvor det kan bygges uten å ta matjord

Nils Ingar Aabol, varaordfører i Stokke, mente også at både Stokke, Andebu og Sandefjord nå måtte klare å utvikle seg sammen uten å ese utover matjorda.

 

Harald Moskvil fra MDG

Harald Moskvil fra MDG kom med innspill på en jordfondsordning men var tydelig på hva han mente om jordflytting; -Hver eneste maskinfører skal gjøre dette riktig gjennom hele jordflyttingsprosessen og veldig mange forutsetninger skal slå til for at det skal være vellykket med jordflytting…det har jeg ingen tro på at vil skje og ber om at jordflytting  som tiltak legges død!