Høringsuttalelse – Retningslinjer for planlegging og erverv av sideterreng


Publisert: 22.03.2013

27.09.10. Jordvernforeningen i Vestfold har sendt inn høringsuttalelse til Retningslinjer for planlegging og erverv av sideterreng ved veibygging. Det legges opp til å ta særlige hensyn over dyrka mark, men retningslinjene bør skjerpes inn ytterligere. Det sløses alt for mye med matjorda når det bygges veier og gang- og sykkelveier over dyrka mark.

Retningslinjer for planlegging og erverv av sideterreng Høringsuttalelse.pdf


Av Amund Kind
 
Utdrag fra Jordvernforeningen i Vestfold sin uttalelse:
 
Vi ser det som positivt at dere i deres forslag tar særlig hensyn til planlegging og erverv av sideterreng over dyrka mark.
 
Vår erfaring er dessverre at jordvernet ikke tillegges nevneverdig vekt ved den faktiske gjennomføringen av veiprosjekter. Jordvernforeningen i Vestfold ønsker derfor at retningslinjene strammes inn ytterligere. Det pekes i hovedregelen på at det i stedet for sikkerhetssone kan settes opp rekkverk der hvor kostnadene ved å opparbeide nødvendig sikkerhetssone blir høye. Vårt innspill er at dette også bør være regelen når veien går over dyrket mark. Eventuelt bør ordlyden i retningslinjene endres slik at det over dyrket mark ikke blir anledning til å erverve mer enn tre meter fra vegkanten, med mindre det foreligger helt spesielle behov som det er redegjort for i reguleringsplan.
 
Nedbygging og annen avgang av jordbruksareal er en stor utfordring for samfunnet, særlig med tanke på at verdens matproduksjon må økes med 70 prosent i løpet av de neste 40 år. Regjeringen har skjønt dette og har derfor et uttalt mål om å begrense nedbyggingen av dyrka mark. For en tid tilbake kom Riksrevisjonen (Dokument 3:12 (2009-2010) Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket) med klar beskjed til Mat- og landbruksdepartementet om at det omdisponeres alt for mye dyrka mark i forhold til vedtatte mål. Vårt innspill er derfor ikke bare et innspill fra en sær interesseorganisasjon, men et innspill i tråd med nasjonale målsettinger om å verne ekstra om de 3 % av landarealet vårt hvor vi kan produsere mat.

Forslag til Retningslinjer for planlegging og erverv av sideterreng- på høring.pdf