JV har møtt flere kommuner og Vestfold Fylkeskommune


Publisert: 16.01.2018

Jordvern Vestfold erkjenner at våre høringsinnspill ofte blir et av svært mange innspill i de fleste formelle planprosesser. I høst og vinter har vi derfor gjennoført dialogmøter med fylkeskommunen om RPBA, samt både Horten og Larvik kommune.


25. sept møtte vi VFK for å snakke om revisjonen av RPBA

F.v. Sigbjørn Fjærvoll, leder i JV, Gry Backe, VFK (leder revisjonen av RPBA), Thale Høiskar Heltberg, VFK, Karl-Otto Mauland, VFK og Arne Nøkland, nestleder JV.  Foto: Amund Kind, JV

 

Vestfold Fylkeskommune (VFK) jobber i disse dager med å revidere Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk i Vestfold (RPBA). Det er 3 fokusområder VFK har trukket fram som særlig viktig å ha fokus på i revisjonsarbeidet:

  • Det er behov for næringsutvikling og flere arbeidsplasser i Vestfold. Da er det viktig at det legges godt til rette for både eksisterende og ny næringsvirksomhet.
  • Byutvikling er svaret på mange av utfordringene innen bærekraftig arealpolitikk og derfor vil vi se spesielt på hvordan vi sammen kan bidra til at et skapes levende og attraktive vestfoldbyer.
  • For å ta vare på matjorda og andre natur- og kulturverdier, må hovedtyngden av utviklingen skje som fortetting i byer og tettsteder.

Evalueringen av hvordan det har gått etter at RPBA ble vedtatt i 2013 har nemlig vist at mange av de spennende grepene som ble gjort for å sikre et bedre vern av matjorda i Vestfold dessverre ikke har fungert.

 

I 2015 vedtok dessuten et enstemmig Storting at vernet av jordvernet skal skjerpes inn over hele landet og at omdisponeringen av matjord totalt skal reduseres med 1/3 innen 2020. Revidert RPBA må bygge på nytt innskjerpet jordvernmål.

 

I september inviterte vi oss derfor til Vestfold Fylkeskommune for å diskutere hvordan vi kan sikre at revidert RPBA tar bedre vare på matjorda.

 

Les egen sak om innspill vi har sendt sammen med Vestfold Bondelag i den anledning.  

 

Jordvern Vestfold møtte Horten kommune i november

Jordvern Vestfold har det siste året gjennomført dialogmøter med både Tønsberg kommune, Holmestrand kommune, samt med både politikere og administrasjon i Sandefjord.

 

I november var turen kommet til Horten kommune. På bildet over ser vi leder Sigbjørn Fjærvoll og nestleder Arne Nøkland i møte med landbrukssjef Rolf Magne Vindenes og Line Havstein fra planavdelingen i Horten kommune. Sekretær Amund Kind deltok også. Vi fikk en god dialog rundt temaene:

 

1.Fokusområder etter 1. versjon av RPBA
2.Hva blir viktig ved revisjon av RPBA?
3.Ny jordvernstrategi og lokal kompetanse
4.Utfordringer knyttet til sentrumsutvikling i Horten
5.Utbygging på matjord – jordtap og fragmentering
6.Skoppum som nytt trafikknutepunkt. Hvilke planer og strategier har kommunen?
7.Ny IC gjennom kommunen. Kommunens rolle i arbeidet med kompenserende tiltak

 

Nå i januar møtte vi administrasjonen i Larvik kommune

Nå i januar hadde vi invitert oss til Larvik kommune. Fra Larvik kommune møtte Hege Eick, virksomhetsleder Plan og hun hadde i tillegg med seg Hanne Holmen, Trine Flesche, Ingrid Heggelund, Camilla Fjellvik Paulsen
fra sin avdeling. I tillegg møtte Rolf Tvedten, landbrukssjef. Jordvern Vestfold stilte med leder Sigbjørn Fjærvoll og sekretær Amund Kind.

Agendaen var mye den samme som da vi var i Horten med fokus på evaluering og revisjon av RPBA, hvordan ny jordvernstrategi er kjent i kommunen, sentrumsutviklingen i Larvik by og de andre sentrumsområdene i kommunen, samt viktige grep som kommunen kan gjøre nå når ny InterCity skal gjennom kommunen.

 

Det ble et godt møte hvor alle deltok aktivt i dialogen.

 

I løpet av 2018 vil vi også invitere oss til Færder kommune og da har Jordvern Vestfold vært i dialogmøte med alle de 6 “nye” kommunene i fylket.