Omdisponering av dyrka mark er ikke redusert


Publisert: 22.03.2013

18.06.08. 2007 ble 16 160 daa dyrka og dyrkbar mark omdisponert til andre formål enn landbruk. Av dette var 8500 daa dyrka mark. Dette er klart mer enn regjeringens målsetting om å halvere omdisponeringen til 5700 daa dyrka mark innen 2010. Flere kommuner har rapportert inn til SSB enn tidligere og tallene er dermed mer pålitelige. I Vestfold var det i 2007 omdisponert totalt 878 da. dyrka og dyrkbar jord. LMD