Protesterer mot nedbygging av 200 dekar dyrka mark i Holmestand


Publisert: 22.03.2013

14.11.07. – Nedbygging av Bakkejordene vil være en katastrofe, skriver Botne og Hillestad Bondelag i et brev til bystyret i Holmestrand. Bermingruds søknad om tillatelse til å sette igang arbeid med reguleringsplan, med tanke på omdisponering av 207 dekar, skal opp i bystyret onsdag 14. november. Når forslaget sist ble fremmet, i forbindelse med kommuneplan i 2004, ble planene trukket tilbake på grunn av innsigelser både fra Fylkesmannen og Statens Vegvesen.

 
Bildet: Bakkejordene består av stor og flate sammenhengende arealer inntil E 18.
 
 
Av Solveig Haugan Jonsen
 
Botne- og Hillestad Bondelag skriver i brevet til bystyret at dyrka arealet i Norge utgjør mindre enn 3 % av landarealet, og at arealer som bygges ned er tapt som jordbruksjord for all framtid. Bondelaget minner om at det er knapphet på korn og andre landbruksprodukter i verden, og at prisene er mer enn doblet på kort tid. Videre understreker bondelaget betydningen av landbruksarealene som råstoffleverandør til næringsmiddelindustrien i Vestfold og ellers i landet. 
 
 
Fremmer søknad på nytt
Planene om etablering av et næringsområde på Bakkejordene ble fremmet i forbindelse med kommuneplan for Holmestrand 2004-2016 forteller Håkon Fæste som er medlem av bystyret for Sp i Holmestrand. – Planene ble møtt av varsel om innsigelser både fra miljøvernavdelingen og landbruksavdelingen hos Fylkesmannen og Statens Vegvesen, sier Fæste. Planene om utbygging av Bakkejordene ble derfor tatt ut kommuneplan for Holmestrand som ble vedtatt i april 2005.
 
Men bare et år senere, i mars 2006, sendte Bermingrud Prosjektutvikling brev til Holmestrand Kommune med forespørsel om privat reguleringsplanarbeid etter Plan- og Bygningslovens §30. Bermingrud skriver i dette brevet at de ønsker å “utvikle et område benevnt Bakkejordene ved det bestående Bentsrud Næringsområde”. – Planene ble på nytt møtt med innsigelser og motstand, sier Fæste. Det førte til at Bermingrud i februar 2007 ba Holmestrand Kommune om å stanse videre behandling av planene. Men i juli 2007 ber Bermingrud kommunen om å gjenoppta behandlingen. Med dette som bakgrunn var saken oppe til behandling i utvalget for regulering og kommunalteknikk den 31. oktober. Et utvalgsflertall, på 5 mot 2 stemmer, sa nei til planene. Når saken behandles etter Plan- og bygningslovens § 30 kan utbygger kreve at saken skal opp til behandling i kommunestyret eller bystyret, sier Fæste, og det har Bermingrud ønsket i denne saken.
 
Vil finne alternative arealer
Håkon Fæste håper at det går an å finne gode, alternative arealer til Bakkejordene. Han nevner i den forbindelse at 3 grunneiere i Re og Holmestrand har foreslått et areal sør for E18. Dette arealet er på 283 dekar og består for det meste av skog. I følge Fæste vil det vil bli flere anledninger til å vurdere alternative arealer. Han nevner at arealdelen i kommuneplan skal rulleres i løpet av valgperioden, og at det skal utarbeides en kommunedelplan for Hillestad om ikke så lenge