Samferdselsministeren tydelig på jordvern


Publisert: 22.03.2013

-Vi kan flytte på matjorda og kreve nydyrking, men det viktigste grepet er å fjerne de mest kontroversielle traséene på et tidlig stadium. Det sparer matjord og det gir raskere byggeprosesser, sa en tydelig og engasjert samferdselminister på Gjennestad i går. Hun dristet seg også til å kommenterte valg av togtrasé gjennom Horten! 


Marit Arnstad2

Det var en tydelig og engasjert samferdselsminister som i går innledet på Jordvern Vestfold sitt møte om jordvern og matberedskap. Samferdsel må ta noe matjord, men det skal være siste utvei var hovedbudskapet hennes. -Ja, vi har satt i gang utredninger som ser på kompensasjonordninger ved nedbygging av matjord. Vi utreder også hvordan man best mulig kan ta vare på og flytte matjordlaget når samferdselsprosjekter går over dyrka mark. Det
viktigste grepet er derimot utvilsomt at vi må bli flinkere til å ta ut kontroversielle traséalternativer på et tidligere tidspunkt. Det sparer matjorda og det vil føre til at prosessene går mye raskere.

 

Hun pekte på at regjeringen, på tross av rekordstore overføringer og investeringer, har klart å redusere den totale nedbyggingen av matjord i samferdsels. Først og fremst fordi det har blitt større fokus på at matjorda trengs til matproduksjon!

 

Arnstad trakk fram InterCity-tog, som skal gjennom Vestfold, som en god løsning. Både fordi det er arealeffektivt å få mer av persontransporten over på kollektive løsninger og sykkel og fordi det vil kunne spre befolkningsveksten utover hele Oslofjordområdet. -Det fordrer at vi klarer å tenke nytt og riktig ved utviklingen av både nye og eksisterende knutepunkt, understreket Arnstad.

 

Tidligere på dagen hadde Arnstad vært på befaring i Horten for å se på trasévalgene der. Hun ville ikke komme med noen konklusjon på hvilke av alternativene som er best, men tillot seg å kommentere at Skoppum Vest er et interessant alternativ. -Ofte er det sånn at jeg blir forevist alternative traséer som blir mye dyrere for å spare matjord og kulturminner. Veldig interessant at det i dette tilfellet er det alternativet som går raskest
og som er billigst som tar minst dyrka mark!

Arnstad og Svaland

Samferdselsminister Marit Arnstad benyttet anledningen til å snakke med seniorarkitekt Maria Svaland fra det anerkjente arkitektfirmaet Snøhetta, som har laget et mulighetsstudie for Horten og en framtidsretta knutepunktutvikling rundt Skoppum. 

 

Arnstad innrømmet at det er mange samfunnsinteresser en skal ta hensyn til. Mange av disse er det knyttet innsigelsesretter til i planprosesser. Vestfold er plukket ut som et av flere prøvefylker hvor Fylkesmannen nå skal samkjøre disse innsigelsesmulighetene. -Det er viktig at det i denne sammenhengen gis et tydelig signal om at matjord faktisk er et knapphetsgode, en ikke fornybar ressurs som vi må ta vare på. Hvorfor står jordvernet svakere enn
for eksempel naturmangfoldloven? Disse verdiene bør i det minste vurderes likt og vi må se nærmere på om det trengs sterkere juridiske virkemidler, avsluttet Arnstad.