Stappfullt og god temperatur på jordvernmøte


Publisert: 10.11.2016

Det måtte gledelig nok settes inn ekstrastoler for å få plass til alle da Jordvern Vestfold i går arrangerte møte på Gjennestad om hva som faktisk har skjedd etter at et samlet Storting for snart et år siden vedtok ny jordvernstrategi.


Fornøyd arrangør og engasjerte deltakere på høstens jordvernmøte

Det var en fornøyd Sigbjørn Fjærvoll, leder i Jordvern Vestfold, som i går kunne ønske velkommen til nærmere 90 fremmøtte lokal- og fylkespolitikere, plan- og landbruksrådgivere, bønder og andre matjordjordvenner. Mange var nok nysgjerrige på innleggene til Stortingsrepresentantene Gunnar Gundersen (H) og Geir Pollestad (SP) og den påfølgende debatten.

 

Gunnar Gundersen innledet på Jordvern Vestfolds høstmøte

Gundersen innledet på vegne av regjeringspartiet Høyre om hva regjeringen har gjort for å følge opp strategien, mens Pollestad fulgte opp med hvor fornøyd Stortinget var med regjeringens innsats for å skjerpe inn jordvernet.

 

F.v Gunnar Gundersen, Geir Pollestad og møteleder Dag N. Kristoffersen.

I den påfølgende replikkordvekslingen innlederne imellom og debatten med salen kom det tydelig fram at Gundersen og Høyre i stor grad satser på at lokalpolitikerne best ivaretar den nasjonale matjordressursen og at større kommuner vil skape mindre press på matjorda. Pollestad og SP på sin side erkjenner, selv om de også har stor tro på lokaldemokratiet, at matjord er en så viktig nasjonal ressurs at vi ikke har råd til at lokalpolitikerne
i hver enkelt sak skal ha muligheten til å sette andre samfunnsinteresser foran jordvernet.

-Min erfaring fra både lokalpolitikken på Jæren og nasjonal politikk viser at summen av alle disse lokale avveiningene mellom utbygging eller fortsatt matproduksjon dessverre blir alt for mye nedbygd matjord, konkluderte Pollestad.

 

Olav Sandlund orienterte om opplæring av politikere i Vestfold

Et av de konkrete punktene som skal gjennomføres i 2016 er opplæring av lokale politikere i vern av matjorda. Her har LMD sendt et brev til landets fylker hvor de ber om at fylkesmannen tar seg av denne opplæringen. Landbruksdirektør Olav Sandlund orienterte hvordan Fylkesmannen i Vestfold har løst dette ved å invitere seg rundt til alle kommuner.

-Det er viktig at nytt jordvernmål brytes ned på regionalt nivå. Hvis det er sånn at Vestfold, som har 4 % av landets matjord skal kunne bygge ned 4 % av det nye jordvernmålet på maks 4000 dekar årlig, kan vi ikke bygge ned mer enn 160 dekar matjord hvert år. Dette er ambisiøst, men vi har landets beste forutsetning for å produsere mat og bør egentlig bygge ned enda mindre matjord enn dette, forklarte landbruksdirektøren og sa at dette
var noe av det de forsøkte å få lokalpolitikerne til å forstå når de reiser rundt til kommunene.  

 

Sigbjørn Fjærvoll med Jordvern Vestfolds vurderinger knyttet til virkningen av jordvernstrategien i Vestfold

Jordvern Vestfold har sett på noen pågående saker i Vestfold hvor nedbygging av dyrka og dyrkbar jord er et tema. Leder Sigbjørn Fjærvoll delte våre vurderinger knyttet til om et innskjerpet jordvern i ny jordvernstrategi har nådd fram til saksbehandlerne i disse sakene.

– Regional Plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) skal være ferdig revidert våren 2018. Klarer Vestfold Fylkeskommune og kommunene å justere denne slik at den harmonerer med et innskjerpet jordvernmål, spurte Fjærvoll og pekte på at dagens RPBA bygger ned 240 dekar matjord årlig. Han pekte videre på at innsigelsessakene knyttet til nye næringsområder på dyrkbar mark på både Barkåker Syd i Tønsberg og Kopstad
Syd i Horten viser at innskjerpingene i jordvernstrategien dessverre ikke har nådd ut til disse kommunene.

 

Jordvern Vestfolds høstmøte 2016 (13)

Det kom mange spørsmål og kommentarer fra salen. Her er det Yllka Neziri (H) som sitter i planutvalget i Sandefjord som tar ordet. 

 

Det ble blant annet stilt spørsmål fra både salen og Fjærvoll til at LMD i de konkrete innsigelsessakene i Tønsberg og Horten bruker det at grunneier er enig i nedbygging som argumenterer for at nedbygging er ok. Det er jo som regel grunneieren når han får godt nok betalt av utbygger. Pollestad lovet å ta med seg dette signalet tilbake til Stortinget og forstod at slike signaler fra politisk ledelse i Landbruks- og matdepartementet
verken harmonerer med Stortingets ønske om innskjerpet jordvern eller gir fylkesmennene motivasjon for å forsøke å hindre nedbygging av matjord.

 

Det tryggeste er å bytte regjering i følge Pollestad!

-Det tryggeste er nok at dere velger en ny regjering ved neste valg, avsluttet han til god latter i salen.

 

Mange ble igjen etter møtet for å diskutere mer med innlederne og arrangøren

Dag Norbotten Kristoffersen ledet møtet på en svært ryddig og god måte og det var god tid til innspill fra salen. Han måtte allikevel konstatere at temaet skapte såpass mye debatt at ikke alle slapp til med sine spørsmål og synspunkter. Det var derfor flere som ble stående igjen etter møtet for å diskutere med Pollestad og møtearrangør.  

 

Innlederne fikk som vanlig sitt kvadratmeterbrød og en blomst for god innsats

Innlederne fikk som vanlig sitt velfortjente kvadratmeterbrød og en blomst for god innsats. Her f.v møteleder Dag N. Kristoffersen, Geir Pollestad, Sigbjørn Fjærvoll og Olav Sandlund. Gunnar Gundersen måtte tilbake til Oslo litt før møtet var ferdig.

 

God stemning og godt engasjement under Jordvern Vestfolds høstmøte

Jordvern Vestfold takker alle for godt oppmøte og ønsker velkommen tilbake til nytt åpent møte til våren!