Ytterligere 24 daa dyrket mark planlegges bygget ned i Hof


Publisert: 22.03.2013

22.02.10 Det er varslet oppstart av reguleringplanarbeid for boligbygging på Kolstadjordet i Hof. Dette berører 24 da dyrka mark. Jordvernforeningen kjenner til at det fra før finnes ca 200 regulerte boligtomter i Hof kommune som fortsatt står ubenyttet. Offesiell statistikk viser at det i Hof er omdisponert til sammen 763 dekar dyrka og dyrkbare arealer i tidsrommet 1991-2008. Vi har derfor sendt inn en uttalelse hvor vi ber Hof kommune dokumentere behovet for ytterligere tomter før de bygger ned Kolstadjordet. 

I følge tall fra KOSTRA og Fylkesmannen i Vestfold har Hof omdisponert til sammen 763 dekar dyrka og dyrkbare arealer i tidsrommet 1991-2008. Noe som utgjør 6 % av kommunens dyrka areal. 
 
I følge Markslagsstatistikk fra Skog og Landskap disponerer Hof 14 813 dekar jord, inkludert innmarksbeite og overflatedyrka mark. Men bare 12 528 dekar er i aktiv drift pr 1/7-09. Dette utgjør ca åtte prosent av totalarealet i kommunen. Med andre ord er det 92 prosent annet areal. Hofs 3 064 innbyggere pr 1/1-2010 har fire dekar hver til disposisjon.
 
Så vidt vi vet har Hof kommune en betydelig boligreserve (ca 200 regulerte tomter som ikke er tatt i bruk). Jordvernforeningen ber i sin uttalelse om at behovet for nytt boligfelt på Kolstadjordet dokumenteres. 
 
En nedbygging av Kolstadjordet strider mot nasjonale føringer. I St.meld. nr. 26 (2006-2007) står det at ”jordvernhensyn må stå sentralt både i kommunal planlegging og i forbindelse med større samferdselsprosjekter.” Det nasjonale jordvernmålet om en ”halvering av den årlige omdisponering av de mest verdifulle jordressursene innen 2010” er ikke nevnt. Jordvernforeningen minner også om ”Jordvernbrevet” av 21/2 -06 fra LMD og MD, der kommunene henstilles om en strengere praksis i omdisponeringssaker.
 
Globalt vet vi at verdens matproduksjon må fordobles innen 2060 for å brødfø en voksende befolkning. Hofs bidrag kan være å ta vare på den dyrka og dyrkbare jorda som fortsatt finnes i kommunen.