Hvorfor jordvern?

Vern av matjorda er nødvendig på grunn av egen matsikkerhet og fordi vi har et etisk ansvar!


Les mer

Hvordan engasjere seg?

Her finner du noen tips til hvordan man kan engasjere seg for å ta vare på den verdifulle matjorda vår.


Les mer

Hva er matjord?

Matjord er en folkelig betegnelse på dyrket og dyrkbar jord med høyt moldinnhold.


Les mer

Velkommen til ny hjemmeside for jordvern.no og de regionale jordvernforeningene-/alliansene. Nye sider er under oppbygging og videreutvikling fram mot nyttår. Si i fra til oss i redaksjonen hvis du har ris, ros eller konstruktive innspill på hva som bør med.

Vi tar samfunnsansvar og verner matjorda

Nasjonal jordvernstrategi

Årlig omdisponering av matjord skal reduseres til 4000 daa.

Les Stortingets enstemmige vedtak her

Les Stortingets debatt