CIVITAS anbefaler ny parallell kanalbru


Publisert: 02.02.2017

I går lanserte CIVITAS sin vurdering av ny fastlandsforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg etter oppdrag fra Naturvernforbundet og Jordvern Vestfold. De anbefaler alternativet med parallell kanalbru og at dette tas inn igjen i videre prosess.


Øyvind Johnsen var ordstyrer godt assistert av Sigbjørn Fjærvoll

Jordvern Vestfold og Naturvernforbundet i Vestfold spurte i fjor høst CIVITAS, som er et velrennomert konsulentfirma innen byutvikling, miljø og samfunssplanlegging;

Finnes det løsninger for Bypakke Tønsberg som styrker sentrumshandelen, skaper en trygg fastlandsforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg, gir en god trafikkavvikling, hvor videre vekstmuligheter sikres ved satsing på gang, sykkel og kollektiv transport og som også er bra for klima, naturmangfoldet og matjorda rundt Tønsberg?

Svaret på dette fikk vi i går da politikere og presse var invitert til lansering av CIVITAS arbeid på Fylkeshuset i Tønsberg. Øyvind Johnsen (t.v på bildet over), leder i Naturvernforbundet i Vestfold ledet møtet godt assistert av Sigbjørn Fjærvoll (t.h), leder i Jordvern Vestfold.

Njål Arge presenterte rapporten for CIVITAS

40 stykker hadde møtt opp for å få med seg lanseringen. Det var både fylkespolitikere, lokalpolitikere, representanter for overordnet styringsgruppe for Bypakke Tønsberg, representanter fra Statens Vegvesen og interesserte enkeltpersoner.

Ulike alternativer var vurdert

Det er sivilingeniør Njål Arge som har ledet arbeidet fra CIVITAS og som la fram rapporten. Han startet med å gå raskt i gjennom det omfattende utrednings- og planarbeidet for ny fastlandsforbindelse som har vært utført de siste 15 årene og hvordan de ulike alternativene har vært ut og inn av prosessen. Deretter orienterte han om oppdraget CIVITAS hadde fått i fjor høst og hvordan de hadde jobbet for å komme fram til sine anbefalinger.

CIVITAS anbefaler at parallell kanalbru tas inn i videre prosess igjen

Konklusjonen til CIVITAS var klar og tydelig:

1.Nullvekst i biltrafikken mellom Tønsberg og øyene er mulig å oppnå
2.Samme antall bilfelt som i dag bør være tilstrekkelig 
3.Bruforbindelser over Kanalen gir en unik mulighet til å regulere trafikken
4.Teie-Kilen bru bedre enn Teie-Korten bru eller tunnel
5.Sparte kostnader for Teie-Kilen kan brukes til lavere bompenger eller mer til kollektiv- og sykkeltiltak
6.Alternativ Teie-Kanalen-Kilen bør inn i pågående KU for fastlandsforbindelsen

Last ned hele rapporten her:
Fastlandsforbindelsen Nøtterøy Tønsberg Vurdering av alternativer CIVITAS feb 2017

Nina Ambro Knutsen fra Statens vegvesen var en av mange som stilte oppfølgingsspørsmål fra salen

Dette er et alternativ som tidligere har hatt bred støtte, som har vært utredet, men som samferdselsministeren i en tidligere fase (uvisst av hvilken grunn) silet ut. Alternativet ligger derfor ikke inne i den formelle planprosessen knyttet til konsekvensutredningen som pågår nå og politikerne må derfor aktivt jobbe for å ta det inn igjen i den pågående prosessen for at det skal kunne realiseres. CIVITAS pekte derimot på gode grunner for at dette bør gjøres. Les mer om det i rapporten til CIVITAS.

CITVITAS sin anbefaling skapte engasjement i salen og på bildet over ser vi Nina Ambro Knutsen, prosjektleder for Bypakke Tønsberg stille noen oppfølgingsspørsmål til CIVITAS.

Naturvernforbundet og Jordvern Vestfold la også fram et utfyllende hefte som baserer seg på anbefalingen til CIVITAS

Naturvernforbundet i Vestfold og Jordvern Vestfold hadde også laget et eget hefte som Øyvind Johnsen presenterte. Dette heftet bygger på CIVITAS sin utredning og begrunner ytterligere hvorfor vi har engasjert oss i saken.

Heftet “Rask og miljøvennlig transport i Tønsbergområdet” kan lastes ned her