Snur – selv om jordet ligger som byggeområde i kommuneplan


Publisert: 08.02.2019

I 2003 ble jordene på Borgheim Syd lagt inn i kommuneplanen for Nøtterøy. Denne uka sa politikerne nei til nedbygging fordi jordvernet nå er sterkere. Utbygger kan ikke kreve erstatning.


Det er ingen tvil om at jordvernet står sterkere nå enn tidligere. Dyrka mark som har ligget inne som framtidige byggeområder i kommuneplaner i flere perioder er allikevel en utfordring for lokalpolitikere. Det hevdes ofte at kommunen kan bli erstatningspliktig ovenfor utbyggere som har hatt forventning om å få bygge på jordene.

 

Denne uken har det vært en sak i Færder kommune som slår fast noen svært viktige prinsipper for vernet av matjorda:

 

Selv om det aktuelle området sør for Tinghaug (ca 80 dekar, hovedsakelig matjord) har ligget inne i kommuneplanen siden 2003, og utbyggerne har jobbet en god del med utviklingen av området har nå

  • både hovedutvalg for kommunalteknikk og Formannskapet i nye Færder sagt nei til at området skal detaljreguleres med bakgrunn i at jordvernet står mye sterkere i dag enn den gangen området ble tatt inn i kommuneplanen
  • uavhengige advokater i en rapport til kommunen slått fast at vedtakene om ikke å regulere området ikke vil medføre erstatningsplikt for det offentlige. Så lenge eieren eller annen rettighetshaver ikke har fått byggetillatelse, står reguleringsmyndighetene fritt til å regulere ller omregulere en eiendom ut fra et samfunnsmessig helhetssyn. Dette følger blan annet av Høyesteretts avgjørelse i Rt. 2002 s 683 (Vassøy
    Canning) KILDE: Rapport om erstatningsrettslig vurdering av Borgheim Syd utført av advokatfirmaet Mageli

Det avgjørende slaget står i kommunestyret onsdag 13.februar, men ni av Formannskapets 11 medlemmer stemte mot rådmannens innstilling om å legge områdeplanen ut på høring.

 

Det var etter massivt press, blant annet overlevering av 3000 underskrifter og et mulighetsstudie fra Koht Arkitekter som viser at det er mulig å løse utbyggingsbehovet innenfor dagens sentrumsområde på Borgheim, at politikerne har snudd. Gratulerer til det lokale engasjementet i Bevar Grønne Nøtterøy!

 

I forkant av behandlingen i Formannskapet ble det kjent at ordfører Jonstang forsøkte å få støtte til en kompromissløsning med “light-utbygging” av deler av jordet. Det ble også forsøkt sådd tvil om matjordas kvalitet. Vi i Jordvern Vestfold sendte dag følgende brev til Formannskapets medlemmer;

 

Jordvern Vestfold har forstått at områdeplan for Borgheim Syd skal behandles i Formannskapets møte i morgen 6.februar.

Vi har først lyst til å skryte av hovedutvalg for kommunalteknikk og av politikerne i Færder som viser at dere har fanget opp både lokalt engasjement for matjorda og stadige innskjerpinger i nasjonal og regional jordvernpolitikk!

Vi registrerer at det igjen dukker opp en diskusjon i media om kvaliteten på matjorda… Til det ønsker vi å slå fast at kvaliteten på matjorda sør for Borgheim er klassifisert som svært god, se vedlagte utsnitt fra NIBIO (de som kartlegger alt jordsmonn i Norge). Bøndene har et ansvar for å holde jorda si i god hevd gjennom god agronomi (vekstskifte, grøfting, grøfterensk, kalking osv.), men for dere som er valgt til å bestemme
over arealbruken i Færder er det viktig å holde fokus på jordas potensial for matproduksjon (som NIBO slår fast at er svært god). Når jordbruket på Nøtterøy i tillegg kan drives i landets beste klima for matproduksjon, så er vår oppfordring til dere klar;

Hold fast på flertallets vedtak i Hovedutvalg for kommunalteknikk og si ja til fortsatt matproduksjon og et vakkert kulturlandskap sør for Borgheim.


Ordfører Jonstang valgte å ikke fremme forslaget i Formannskapet, kan vi lese i Tønsberg Blad.    (krever dessverre innlogging)

 

Dette viser i hvert fall at det gjelder å ikke gi seg nå når vernet av matjorda tross står stadig sterkere!

 

Under kan du klikke deg inn på lokalavisa Øyene som har laget en samleside om “thrilleren om Borgheim Syd”

Borgheim Syd