Ja, matsikkerhet og beredskap er også et lokalt ansvar!


Publisert: 12.12.2022

Roar Meen, leder i Telemark Jordvernforening, kunne på vegne av egen forening, Jordvern Vestfold og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark ønske velkommen til nærmere 100 personer på jordvernmøtet “Mat og beredskap i et urolig Europa- et lokalt ansvar?”

Robert Mood, med sin erfaring som generalløytnant og bakgrunn fra blant annet FN, NATO og Røde Kors, var første innleder. Han startet med å tegne det store bildet, og hvordan vi nå står i en krevende brytningstid. Spørsmålet er ikke lenger om vi står foran en klimakrise, men om vi klarer å tilpasse oss raskt nok. Vi vet hvordan klassiske kriger utøves, men vil en eventuell framtidig storkrig fortone seg slik? Hvordan er tilstanden nå i vår tradisjonelle sikkerhetsarkitektur med NATO, OSCE, Europarådet og FN? Og skjønner vi egentlig hvor avhengige vi er av at verdens transporinfrastruktur ikke kollapser når vi importerer 60% av maten vi spiser? Selv om han tegnet et alvorlig bilde, mente Mood at vi aldri har hatt et bedre utgangspunkt for å takle store kriser, og pekte på teknologi, demografi, utdanning, vaksiner og kunnskapsnivå, men pekte på at vi må ta kloke valg knyttet til bosettingspolitikk, egen matproduksjon og forsvar.

Nederst kan du se opptak av alle innledningene i sin helhet.

Arne Bardalen er spesialrådgiver innen akkurat dette fagfeltet hos Norsk institutt for bioøkonomisk forskning (NIBIO). Etter å ha hørt hans innledning våger vi påstanden at han også kanskje er Norges råeste foredragsholder om matsikkerhet og beredskap! I løpet av 23 minutter fikk vi sylskarpe vurderinger rundt hvor bærekraftig vårt matkonsum er, fellestrekk mellom Europas energikrise og vår matsikkerhet, hvordan vi må tilpasse oss klimaendringene, hvilke 3 pilarer norsk matsikkerhet hviler på og at handel er bra hvis noen vil selge og logistikken fungerer. Det siste er derimot en forutsetning som “kvalifiserer til stryk” hvis vi baserer oss på det i vår beredskapsplanlegging, var Bardalens klare budskap. Avslutningsvis pekte han på at bærekraftig arealbruk er et politisk ansvar og at politikerne trenger mer kunnskap om hva matjord er for å forstå hvor viktig jordvern er i en bærekraftig arealpolitikk.

Og dermed ble ballen sparket over til lokalpolitikerne, representert ved Skiens ordfører, Hedda Foss Five (AP). Hun er ordfører for en stor bykommune og en stor landbrukskommune. Hun pekte på at Skien har en nullvisjon for nedbygging av matjord og kunne fortelle at landbruksplanen, som de har felles med Porsgrunn, er en viktig del av deres kommuneplan. Foss Five viste til tall i kommuneplanen som rulleres nå, hvor de har vært bevisste på å ta ut store matjordarealer som har ligget inne som framtidige bolig- og næringsareal i eksisterende kommuneplan. Hun var kritisk til at mye av pengeoverføringen til kommunene baserte seg på innbyggertall og -vekst, noe som trigger kommunepolitikerne til å tillate nedbygging av dyrka mark som gir attraktive tomter. -En kommunepolitiker må hele tiden veie ulike interesser opp mot hverandre. Egentlig er jeg glad vi har overordnede myndigheter som holder oss i øra og gir oss innsigelser hvis vi prøver å bygge ned matjorda, uttalte Foss Five og fikk applaus i salen.

I Vestfold og Telemark har vi vår egen fylkesberedskapssjef hos Statsforvalteren, Ingvild Aartun. Hun var siste innleder ut og skulle svare på om vi er beredt i vårt fylke? Aartun slo fast først som sist; – Vestfold og Telemark har landbruksressurser som er viktig for landets totalforsvar og vi har et ekstra ansvar for matberedskapen! Hun startet med å bevisstgjøre oss på hvordan vi kommuniserer beredskap for at også unge skal engasjere seg. Aartun var også innom hvordan vi forbereder oss på eventuelt bortfall av strøm og atomberedskap, men også på trusselen for cyberangrep. Hun avsluttet med å peke på at et aktivt landbruk, med både utstyr og folk i hele landet, er viktig for vår beredskap.

 

Hør alle innledningene her

Etter en god pause med prat og Gjennestads hjembakte kringle dro vi tradisjonen tro i gang en paneldebatt hvor det ble åpnet opp for spørsmål fra salen.

Debatten ble ledet av nestleder i Jordvern Vestfold, Arne Nøkland.

Det ble stilt veldig mange gode spørsmål og Nøkland måtte til slutt bare sette strek for at vi skulle få avsluttet til tida!

Og tradisjonen tro fikk innlederne hvert sitt kvadratmeterbrød, overrakt av Hans Huseby, leder i Jordvern Vestfold.