Jordvern Vestfold

Jordvern Vestfold ble stiftet 25. august 1997, den gang som Jordvernforeningen i Vestfold.

Foreningen ble stiftet fordi Vestfold har stort press på arealene og landets beste matjord. En sterkt voksende befolkning skaper behov for stadig mer mat. Det er ikke forenlig med å bygge ned matjorda. Det har derfor hele tiden vært viktig for foreningen å fokusere på at jordvern er en samfunnsak, ikke primært en bondesak.

Jordvern Vestfold har som hovedmål å unngå utbygging på dyrket mark.

Foreningen har over 250 medlemmer som bor spredt over hele fylket. Medlemskapet er personlig, men man kan melde seg inn som familie-/husstandsmedlem.

Jordvern Vestfold er høringsinstans i en rekke saker knyttet til arealdisponering.

Jordvern Vestfold arrangerer også åpne møter med tema knyttet til jordvern og bevaring av kulturlandskapet. Vestfold Bondelag har sekretariat for foreningen.

Man trenger ikke eie jord for å være medlem!  Husk at vern av matjord er en samfunnssak.

Jordvern Vestfold er registrert i enhetsregisteret med org.nr 913 061 284 og i frivillighetsregisteret.

Hvem som til en hver tid er leder og kontaktinfo til styremedlemmene finner du her

 

Kontakt Jordvern Vestfold

Besøks-/postadresse:
Gjennestadtunet 85
3160 Stokke

Epost: vestfold@jordvern.no
Mobil:  41067532

Org.nr 913 061 284