Ny jordvernstrategi – innskjerpet mål


Publisert: 30.05.2023

Innskjerping – maks 2000 dekar omdisponering per år

Regjeringen la fredag fram for Stortinget en ny jordvernstrategi. Strategien har et nytt og skjerpet mål for omdisponering av matjord, og nye konkrete tiltak for å nå dette målet.

I den nye jordvernstrategien er målet for omdisponering av dyrka mark satt til maksimalt 2000 dekar pr år, og målet skal nås innen 2030. Det tidligere målet har vært 3000 dekar per år, så det er tydelig at jordvernet skjerpes inn.

– I Hurdalsplattformen sier vi at jordvernet skal styrkes, og at jordvern skal bli et overordnet hensyn i arealforvaltningen.  Jeg er glad for å kunne legge fram en ny jordvernstrategi som bidrar til dette, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) på LMDs egen hjemmeside.

Kommunene er viktige

På LMDs hjemmeside kan kan laste ned den nye jordvernstrategien. Det understrekes at kommunene er særdeles viktige aktør i jordvernarbeidet. Det er avgjørende at jordvern vektes høyt i lokal arealpolitikk. For å bidra til dette vil regjeringen videreføre tiltak for å gi jordvernet positiv oppmerksomhet. Ordningen med nasjonal jordvernpris til kommuner, som arbeider godt videreføres, og tilskuddet til arbeid med kommunale jordvernstrategier økes. I tillegg styrkes arbeidet med å plankompetansen i samarbeid med KS.

Innen sommeren skal regjeringen legge fram nye nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging og i løpet av året blir det sendt ut nye statlige planretningslinjer. Begge med forsterkede signaler om et strengt jordvern. Strategien inneholder en rekke nye tiltak, i tillegg videreføres tiltak fra tidligere strategi.

LMD trekker fram følgende nye viktige tiltak:

  • Utvikle et sentralt register for viktige jordbruksarealer av nasjonal interesse
  • Etablere et nytt kartlag for dyrkbar jord
  • Utvikle et jordbruksarealregnskap, som kan bli en del av nasjonalt arealregnskap
  • Utrede en hjemmel i jordlova for vern av viktige jordbruksarealer
  • Etablere en systematisk registrering av faktisk nedbygging av jordbruksareal
  • Flere tiltak med sikte på å redusere landbrukets egen nedbygging

–Det er avgjørende at det lages politikk som bidrar til matberedskap og bærekraft. Krig og konflikt midt i Europas kornkammer viser oss hvor nødvendig det er å ta vare på de arealene der vi kan produsere mat på, sier Borch.