Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Vestfold

Ny leder i Jordvern Vestfold

26. mars var det årsmøte i Jordvern Vestfold. Det var knyttet litt spenning til valget av leder. Rolf Berg, som har ledet foreningen veldig godt i 4...

Planutvalget sa nei til krematorium på Seierstad

09.03.07. Vestfold Bondelags nestleder, Andreas Botne, er svært fornøyd med at et samlet planutvalg i Larvik Kommune denne uka avviste planene for sentralkrematorium på Seierstad. Han er glad for at...

Elendig forvaltning av jordressurser

01.11.07. Jordvernforeningens leder Olav Nordheim setter i dagens utgave av Østlandsposten spørsmål ved om Larvik Kommune er skikket til å forvalte jordressursene i kommunen. Uttalelsene er knyttet til den nylig...

Kommunene feilrapporterer avgangen av dyrket mark

07.12.06. Kommunene har for første gang rapportert på landbruksområdet samlet via KOSTRA. Tallene er imidlertid mer usikre enn tidligere. Hele 196 av 433 kommuner har latt være å fylle ut...

Ytterligere 24 daa dyrket mark planlegges bygget ned i Hof

22.02.10 Det er varslet oppstart av reguleringplanarbeid for boligbygging på Kolstadjordet i Hof. Dette berører 24 da dyrka mark. Jordvernforeningen kjenner til at det fra før finnes ca 200 regulerte boligtomter i Hof...

Bærekraftig arealpolitikk på Nøtterøy?

22.09.10. Nøtterøy kommune har vedtatt å utrede utbygging av et større LNF-område på Borgheim. Av dette er 40 dekar dyrket mark av god og svært god kvalitet. I tillegg vil...

Framtidas matkurv blir slankere

06.05.11. Verdens tredje største korneksportør, Russland, er blant landene som har stoppet alt salg av korn til utlandet. Flere land, blant andre Kina og Saudi-Arabia, har kjøpt seg retten til...

Jordvernforeningen i Telemark har hatt sitt første årsmøte

24.04.12. Den nye Jordvernforeningen i Telemark er i godt gjenge. 19. april var det årsmøte der medlemmene oppsummerte arbeidet og drøfta aktiviteten framover. Nå ønsker en å komme ordentlig i...

Massivt politisk nei til boliger på Bø-jordet i Sande

24.08.12. Fylkesrådmannens forslag om å bygge boliger på Bø-jordet i et langsiktig perspektiv vekker sterke reaksjoner i Sande. Samtlige partier sier tvert nei til boliger på Bø-jordet. “Pinlig” og “tull”...

Kjempeinteresse for Snøhettas Skoppum-visjoner

Over 500 møtte på Bakkenteigen 10. april for å høre Snøhetta redegjøre for Hortens framtid rundt knutepunkt Skoppum Vest. Ja, forestilling er det rette ordet. Seniorarkitekt Maria Svaland...

Skuffende holdning til jordvern i Sandefjord

Det er skuffende at Sandefjord kommune spiller inn nye matjordarealer ut over det som er avklart i RPBA og at de allerede ved første rullering etter...

Matjord i Vestfold

Matjord defineres som dyrka jord og dyrkbar jord (jord som kan nydyrkes). Samlet dyrka areal i Vestfold er ca 420 000 dekar. Dyrkbar jord er i alt på ca 90 000 dekar. ...

Jordvernforeningen innledet på fagdag hos Norsk Jordforening på Ås

25.04.12. I mars arrangerte Norsk Jordforening fagdag om jordvern på Ås i Akershus. Amund Kind, sekretær i Jordvernforeningen i Vestfold, var en av innlederne og orienterte om erfaringer fra jordvernarbeidet i Vestfold....

Jordverngruppa møtte bonde- og miljøorganisasjoner

17.10.07. Den 19. september var ulike miljøorganisasjoner invitert sammen med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukerlag til et møte med jordverngruppa som er oppnevnt av Landbruks- og mat-departementet. Jordverngruppa som er ledet...

Jordvernforeningen er invitert til møte i Landbruks- og matdepartementet den 19. september

17.09.2007. Jordvernforeningen i Vestfold er invitert til et møte i Landbruks- og matdepartementet den 19. september. Bakgrunnen for denne invitasjonen er arbeidsgruppen som er nedsatt for å se på virkemidler...