Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Vestfold

Geit mot gjengroing

22.05.06. Norge bruker store summer for å hindre gjengroing av kulturlandskapet. Men hvilke tiltak gir størst effekt - motorsag eller geit? – Beitedyr er et godt alternativ til mekanisk rydding,...

Ny E 18 Gulli – Langåker legger beslag på 530 dekar dyrket mark

22.02.07. Jordvernforeningen i Vestfold har sendt uttalelse til Statens Vegvesen region sør vedr. kommunedelplan for ny E 18 GULLI - LANGÅKER. Planene for ny E 18 på denne strekningen medfører et...

Jordvern – viktig for vår eksistens

07.05.10. Norge kan ikke løse matforsyningsproblemene for hele verden, men vi kan bidra ved å verne om den dyrka og dyrkbare jorda vi har igjen, skriver Olav Nordheim i en...

Rainer Stange til åpent jordvernmøte på Nøtterøy 14. april

31.03.11. Jordvernforeningen i Vestfold er så heldige å få besøk av den profilerte landskapsarkitekten Rainer Stange på sitt åpne møte på Borgheim Ungdomsskole torsdag 14. april. Han er fra Ramnes,...

Minerydding = jordvern = mer mat!

21.10.11. Mange steder i verden ligger matjord brakk fordi sannsynligheten er stor for at det ligger landminer og klasebomber skjult i bakken. Bøndene tør rett og slett ikke bruke jordene!...

Stor økning i omdisponering av dyrka og dyrkbar mark

21.06.12. Etter flere år med nedgang i omdisponering av matjord, viser de endelige tallene fra KOSTRA at det ble omdisponert 352 daa dyrka og dyrkbar mark i Vestfold i 2011,...

Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk i Vestfold – RPBA

Mål, strategier og retningslinjer for RPBA i Vestfold er vedtatt og inneholder noen nye arealplangrep som forhåpentligvis vil ta bedre vare på matjorda. Prosessen har dessuten vist at...

Jordvernbrev til IKEA

 -Vi bygger ikke i Vestby hvis det går ut over matproduksjonen, har eiendomssjefen i IKEA uttalt i media. Jordvern Vestfold har nå sendt brev til IKEA hvor...

Tønsbergs varaordfører ble utfordret på Gulli-saken

11.11.08. Varaordfører i Tønsberg, Petter Berg, var en av flere ordførere som var invitert til debattmøtet om jordvern på Gjennestad. Berg sa at Tønsberg Kommune har et bevisst forhold til hvordan...

Jordvernkonferanse i Moss 22. april

01.04.08. Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen inviterer til nasjonal jordvernkonferanse i Moss 22. april. Konferansen blir lagt opp med foredrag, spørsmål fra salen og paneldebatt. Følgende innledere blir med: administrerende...

Fylkeslandbruskstyret har flere innsigelser til kommuneplan for Tønsberg

05.12.07. Fylkeslandbruksstyret har flere innsigelser til kommuneplanen for Tønsberg 2008-2020. Fylkeslandbruksstyret har blant annet innsigelse til utlegging av et område ved Tvervedveien til boligformål, til omdisponering av over 200 daa...

Her kan du se bilder fra Seierstad

01.12.06. Jordene som blir berørt av krematorieplanene på Seierstad er på tilsammen 78 dekar. Jordarten består av siltig finsand hvor det dyrkes poteter, gulrøtter og korn. Erik Seierstad har tatt...

Fortsatt betydelig nedbygging av matjord i Vestfold

18.03.10. Foreløpige tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at det totalt ble omdisponert 420 dekar dyrka og dyrkbar mark i Vestfold i 2009 (herav 382 dekar dyrka). Mot 502 dekar...

Jordvernforeningen i Vestfold støtter Budstikke-stafetten

04.04.11. Borre Bondelag utfordret sist uke Jordvernforeningen i Vestfold til å skrive under på Budstikka som nå går rundt hele landet. Leder, Rolf Berg, stilte selvfølgelig opp. -Det er gledelig...

Interpellasjon fra Høybråten til Brekk om bedre vern av matjord

22.03.12. Det bygges fortsatt ned mer matjord enn det mål skiftende regjeringer har satt. Den kraftigste nedbyggingen skjer i regioner som forvalter landets beste matjord. -Vil regjeringen sette nye og...

Fylkesutvalget med klart signal i favør Skoppum Vest

21.06.12. Skoppum vest peker seg ut som det mest fremtidsrettede trasévalget for et dobbeltspor gjennom Horten kommune, mener et politisk flertall bestående av Ap, FrP, Sp og V i fylkestinget....

Høringsuttalelser til RPBA

02.01.13. Fristen for å avgi høringsuttalelser til Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA) gikk ut ved nyttår. Jordvernforeningen avga sin uttalelse, men var ikke alene om å påpeke viktigheten at en...

Matkommunen Tønsberg

Tønsberg kommune rullerer kommuneplanen nå og har hatt samfunnsdelen på høring. Kommunen omtaler seg selv som "matkommunen" og følger opp flere viktige føringer fra RPBA om...

Krever at jorda på Gulli ikke megles bort

26.10.09. Tønsberg kommune vil ha et nytt næringsområde på Gulli der det i dag er jorder og skog. Planen er godkjent av bystyret og skal til megling hos Fylkesmannen denne uka....

Fylkeslandbruksstyret er bekymret for tapet av matjord

21.02.07. Fylkeslandbruksstyret erkjenner behovet for å utvide dagens E18 til firefelts motorvei gjennom Vestfold. Fylkeslandbruksstyret er imidlertid bekymret for omfanget av dyrket mark som omdisponeres til ny E18 fra Gulli...