Hva jobber vi med i Jordvern Vestfold?

Årsmøtet vedtar hvert år en arbeidsplan som vi i styret følger opp. For øyeblikket er hovedfokus på oppfølging av Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk i Vestfold (RPBA), ny InterCity/jernbanetrasé gjennom fylket, herunder trasévalg i Horten, samt økt samarbeid med de andre regionale jordvernforeningene. 2015 var dessuten spesielt med at det var lokal- og fylkesvalg, samt at FN hadde utpekt det til det internasjonale jordåret.

 

2015 er av FN utpekt som det internasjonale jordåret. Det viser at vern av matjorda er viktig i hele verden. Like fullt står jordvernkampen lokalt og det er summen av hver nedbygd eller rasert kvadratmeter matjord som gjør at et areal tilsvarende 30 fotballbaner går ut av drift hvert minutt…samtidig som at befolkningen og behovet for mat stiger jevnt og trutt.

 

Her er en liten "årskavalkade" for Jordvern Vestfold i 2015:

 • Jordvern Vestfold arrangerer 2 åpne møter hvert år. I mars arrangerte vi "Dialog – for et bedre jordvern" på Gjennestad vgs i Stokke i forkant av årsmøtet. Hovedinnleder var professor Dag Jørund Lønning som er prosjektleder for Jærsmiå i Rogaland. Aktuelle dialogpartnere i Vestfold kommenterte og rundt 70 personer møtte opp. 

 Innlederne og dialogpartnere fikk hvert sitt kvadratmeterbrød

 • Vern av Vestfolds verdifulle matjord er blitt et viktig kriterium i Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA) i Vestfold. Nå jobber vi for å befeste og øke forståelsen hos både kommuner og utbyggere om at jordvern er viktig og at de gode prinsippene i RPBA følges opp i all arealplanlegging i Vestfold. Vi har uttalt oss til kommuneplaner i Re, Tønsberg, Nøtterøy, Larvik, Horten, Stokke og Andebu, samt fulgt opp detaljplaner bl.a i Sandefjord og Larvik. Vi har også uttalt oss til regional miljø- og klimaplan, samt areal- og transportstrategi for Osloregionen.
 • Bevisstgjøre Jernbaneverket på verdien av matjorda i Vestfold. Vi er med i Knutepunkt Horten Vest for å synliggjøre at ny togtrasé via "Skoppum Vest" både ivaretar matjorda og gir de beste muligheter for framtidig knutepunktutvikling i Hortensregionen. Jordvern Vestfold har vært bidragsytere til begge mulighetsstudiene for Skoppum som arkitektkontoret Snøhetta har utarbeidet og presentert, senest 24.mai og deltatt på infomøter og arbeidsseminar i regi av Jernbaneverket. 17. februar 2016 vil Jernbaneverket presentere sin endelige anbefaling av trasé og stasjonsplassering i Horten.
 • Delte ut årets matjordpris til Svend Aage Petersen i mars.  

Svend Aage Petersen Årets matjordpris 2015Kåre Pettersen tildeler prisen til Jordvern Vestfold v Sigbjørn og Amund

 • I juni mottok vi Vestfold Venstres miljøpris.
 • Deltatt på diverse møter og arrangement; møte om regional klimaplan, møte med Sandefjord Natur og ungdom, møte med AS Thor Dahl, deltatt på arbeidsseminar med departementet om ny jordvernstrategi, avisintervju om FNs internasjonale jordår, kompetansesamling i regi av Fylkesmannen om jordvern, jordvernseminaret Kampen om arealene i Oslo, møte om kommunesammenslåing i Sandefjord,  holdt foredrag for Seniorgruppa i Landbrukets hus, holdt appell på Korndagen, holdt foredrag på Undrumsdal Bygdekvinnelags møte, planleggingsmøte om nasjonalt jordvernseminar i Oslo, Snøhettas presentasjon av nytt mulighetsstudie om knutepunktutvikling, holdt foredrag for Vestfold Venstre på verdens miljødag, møte om utbygging av Sørby/Virik i Sandefjord, møte med AgriAnalyse, møte med Bioforsk om jordflyttig og møte med Stokke Bondelag om kommuneplanen.
 • Tatt initiativ til oppropet Stopp nedbygging av matjord – nå! som førte til at vi fikk overlevert 5000 underskrifter til Næringskomitéen på Stortinget før de avga sin innstilling til ny nasjonal jordvernstrategi. Om det hjalp? En enstemmig næringskomité har i hvert fall innstilt på at årlig nedbygging av matjord skal reduseres med 1/3, fra 6000 til 4000 daa. De har også bedt regjeringen om å utrede flere spennende tiltak.

Overlevering av 5000 underskrifter til Stortinget

Jon Randby Siri Svendgaard Stokke Vidar P Andresen foran fullsatt sal

 • FNs jordår 2015 og den internasjonale jorddagen ble markert med et felles nasjonalt arrangement i Oslo 4.desember hvor også Jordvern Vestfold deltok.
 • Økt samarbeid mellom de regionale jordvernforeningene. Vi har fått ny felles hjemmeside med regionale undersider se www.jordvern.no,  nye e-postadresser (vestfold@jordvern.no) og felles logo. Vi deltok på oppstartmøte rett før jul for Jordvern Oslo og Akershus, har vært på besøk i Hedmark som også har stiftet en jordvernallianse. Neste skritt blir å utrede behovet og mulighetene for en nasjonal overbygning for jordvernarbeidet. Jordvern Norge?
 • Løpende arbeid. Videreformidle jordvernfaglig kunnskap gjennom avisinnlegg, foredrag og innspill til partiprogrammene før høstens valg, verve flere medlemmer, svare på og følge opp henvendelser ang jordvern, samt regelmessig oppdatering av www.jordvern.no og https://www.facebook.com/JordvernVestfold 

Hvorfor jobbe for å ta vare på matjorda? 

 • Etisk. Globalt og nasjonalt kommer det jevnlig beregninger som viser at stor befolkningsvekst medfører behov for mer mat. I følge FAO lever allerede 1 milliard mennesker under sultgrensen. God arealforvaltning med godt forankret jordvern og behov for mer dyrkingsareal er derfor viktigere enn noen gang.  Begrepet "Tenke globalt og handle lokalt" må gjelde særlig på dette området.
 • Matvaresikkerhet. I den ny landbruks- og matmeldinga som Stortinget vedtok i vår slås det fast at matproduksjonen skal øke i takt med befolkningsveksten, dvs. om lag 1 % årlig. Da trenger vi all dagens matjord og mer nydyrking!
 • Vestfold har et særlig ansvar. Vi har landets beste matjord og forutsetning for matproduksjon.

Vi trenger flere matjord-venner! Verv et medlem så skaffer du en viktig alliansepartner!

 

Her er noen bilder fra tidligere arrangement:

 

 Ungdommen og stortingsrepresentant Pål Farstad (V) rundt kvadratmeterbrødet

Stortingsrepresentant Pål Farstad (V) og ungdommen rundt kvadratmeterbrødet under høstmøtet 2014.

 

Kvadratmeteren

Dag N. Kristoffersen, Hans Hilding Hønsvall, Erling Lae, Rolf Berg og Dagfinn Høybråten rundt Kvadratmeteren, høsten 2012

 

Daværende samferdselsminister Marit Arnstad besøkte Jordvern Vestfold

Daværende samferdselsminister Marit Arnstad besøkte Jordvern Vestfold og...

 

Åpning av valgkampen med stortingskandidatene fra Vestfold i paneldebatt August 2013

...åpning av valgkampen med stortingskandidatene fra Vestfold i paneldebatt i august 2013.

 

Christian A. Smedshaug fra AgriAnalyse og Maria Svaland fra arkitektkontoret Snøhetta var også innledere og gjorde seg fortjent til Kvadratmeter-brødet

Christian A. Smedshaug fra AgriAnalyse og Maria Svaland fra arkitektkontoret Snøhetta var også innledere og gjorde seg fortjent til Kvadratmeter-brødet.

 

Tidligere forsvarsjef Harald Sunde og fylkesberedskapssjefJan H Kaiser får hvert sitt kvadratmeterbrød av Rolf Berg

Tidligere forsvarssjef Harald Sunde og fylkesberedsskapssjef Jan H. Kaiser deltok sammen med Einar Sissener fra eiendomsselskapet AS Thor Dahl og ordførerne Petter Berg i Tønsberg og Karl Einar Haslestad i Sande på vårt åpne møte våren 2014.

Ønsker du kontakt med redaktørene?  Send en e-post til "navn på aktuelt fylke"@jordvern.no, f.eks vestfold@jordvern.no. 

Fotografer bakgrunnsbilde

Hovedside: Kristin Berg Johnsen    Telemark:Arne Hjeltnes     Vestfold: © Melsom VGS     Buskerud: Per Olav Krekling     Oslo og Akershus: Øyvind Kjølberg